Nytt avløpsregelverk

Miljøverndepartementet har vedtatt et nytt regelverk som gir en helhetlig og mer effektiv regulering av avløpsområdet. Det nye regelverket omfatter alle utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann.

Regelverket innebærer endringer for både Fylkesmannens og kommunens arbeid innen avløpsområdet. Endringene vil tre i kraft fra forskjellige tidspunkt.

Kommunen får økt forurensningsmyndighet

Fylkesmannen må håndheve nye rense- og kontrollkrav for avløpsanlegg i større tettbebyggelser. Kommunen får økt forurensningsmyndighet og må håndheve nye rense- og kontrollkrav for avløpsanlegg i mindre tettbebyggelser. Kommunen må også forholde seg til nytt saksbehandlingssystem.


Endringer fra 1. januar 2006:

 • Kommunen kan stille krav til virksomhet som er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg. Kommunens krav må fastsettes med utgangspunkt i drift av kommunale avløpsanlegg og kommer i tillegg til eventuelle krav i bedriftens utslippstillatelse.    
 • Krav til analyse av miljøgifter i avløpsvannet for de 50 største avløpsanleggene i Norge.

 

Endringer fra 1. januar 2007:

 • Kommunen blir forurensningsmyndighet for utslipp av kommunalt avløpsvann i mindre tettbebyggelser.   
 • Fylkesmannen blir forurensningsmyndighet for utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser.   
 • Kommunen må innføre ny saksbehandling for utslippssøknader.     
 • Alle nye utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann skal tilfredsstille standardkrav til rensing av næringssalter, suspendert stoff (små paritkler) og/eller organisk materiale.   
 • Krav i EUs avløpsdirektiv blir integrert i standardkravene i forurensningsforskriften.   
 • Generelt forbud mot utslipp av oppmalt matavfall til offentlig avløpsnett.  Kommunen kan fastsette unntak fra forbudet ut fra forskriften.

 

Endringer fra 1. januar 2008:

 • Utslipp av oljeholdig avløpsvann kan ikke overstige 50 milligram olje per liter.   
 • Kommunen kan ikke fastsette minimumsgebyr for kommunale vann- og avløpsgebyrer. Vann- og avløpsgebyrer må fastsettes som et forbruksgebyr eller et todelt gebyr med en fast og en variabel del.

 

Endringer fra 31. desember 2008:

 • Det blir krav til kvalitetssikret prøvetaking ved avløpsanlegg i større tettbebyggelser.   
 • Større utslipp av kommunalt avløpsvann fra avløpsanlegg etablert før 1. januar 2007, må etterkomme nye standardkrav.

 

Følgende kapitler i forurensningsforskriften er vedtatt:


Fylkesvise kurs

Fylkesmannen og Norvar vil arrangere kurs i det nye avløpsregelverket. Målet med kurset er å hjelpe kommunene i gang med å utføre oppgavene de er tillagt etter det nye regelverket. Kurset vil ha hovedvekt på hva som blir nytt og belyse konsekvensene for kommunene både som myndighet og forurenser.  

Fylkesmannen vil invitere kommunene og gi dem nærmere informasjon om kursene når de nærmer seg.

Tidspunkt

Fylke

Kontaktperson

E-postadresser

25.-26. april

Telemark

Gunnar Djuvik

gdj@fmte.no

27.-28. april

Vestfold

Sigurd Anders Svalestad

sas@fmve.no

2.-3. mai

Hedmark

Steinar Østlie

soe@fmhe.no

4.-5. mai

Oppland

Magne Drageset

magne.drageset@fmop.no

8.-9. mai

Vest-Agder

Hallvard Berget

hbe@fmva.no

10.-11. mai

Aust-Agder

Marit Ruge Bjærke

mrb@fmaa.no

10.-11. mai  

Rogaland   

Linn Åsnes Forfang

linn.aa.forfang@fmro.no

6.-7. juni

Møre og Romsdal 

Kolbjørn Megård

kolbjorn.megard@fmmr.no

8.-9. juni

Sogn og Fjordane

Bjarne Nes

bjarne.nes@fmsf.no

12.-13. juni

Hordaland (I)

Sissel Storebø

Sissel.Storebo@fmho.no

14.-15. juni

Hordaland (II)

Sissel Storebø

Sissel.Storebo@fmho.no

14.-15. juni

Nord-Trøndelag

Karstein Kjølstad

kkj@fmnt.no

12.-13. juni

Sør-Trøndelag

Gunhild Flaamo

gfl@fmst.no

22.-23. august

Finnmark

Evy Jørgensen

evy.jorgensen@fmfi.no

24.-25. august

Troms

Magne Nesse

magne.nesse@fmtr.no

28.-29. august

Nordland (nord)

Hege Rasmussen

hra@fmno.no

30.-31. august

Nordland (sør)

Hege Rasmussen

hra@fmno.no

11.-12. september

Oslo/Akershus

Simon Haraldsen

simon.haraldsen@fmoa.no

13.-14. september

Buskerud

Knut A. Moum

knut-a.moum@fmbu.no

26.-27. september

Østfold

Håvard Hornnæs

hho@fmos.no

 

Tema