Oktober

Arbeidet med miljøopprydding stopper opp

SFT er svært bekymret for framdriften av miljøoppryddingen i Oslo havn. Miljøgiftene i havna kan nå bli liggende i mange år framover. Den unike sjansen for å bruke de rene masse... 28.10.05

EUs kjemikalieregelverk positivt for Norge

SFT har vurdert konsekvensene av en norsk innføring av EUs kommende regelverk for kjemikalier (REACH). Analysene viser at Norge kan ha økonomisk nytte av å innføre regelverket. 24.10.05

Forlenget frist til deponering

SFT opprettholder Fylkesmannen i Buskeruds vedtak om forlenget frist for deponering av masser i Dramstadbukta mellom Svelvik og Hurum. Det betyr at Drammen Skipsreparasjon AS ka... 27.10.05

Forurensning fra engangsgriller

Kjemikaliene fra engangsgriller utgjør ingen vesentlig helse- eller miljøfare, men svevestøvet kan gjøre at følsomme personer opplever forverring av sin helsetilstand. Det viser... 12.01.06

Gransking etter utslipp i Barentshavet

Petroleumstilsynet (Ptil) og SFT gjennomførte en felles gransking av utslippet av hydraulikkolje fra plattformen "Eirik Raude" i Barentshavet 12. april 2005. Statoil og Ocean Ri... 06.10.05

Informasjon om IPPC-direktivet

Informasjonsmøte om IPPC-direktivet for virksomheter som behandler farlig avfall. 13.10.05

Kontrollerer biloppsamlingsplasser

Fylkesmannen og SFT kontrollerer i høst behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy over hele landet. Vi vil påse at miljøsanering av bilene og håndteringen av farlig avfall er... 11.10.05

Målinger av miljøgifter i luft

Rapport om kartleggingen av hvor mye miljøgifter rundt Mjøsa som kommer langveis fra med uftstrømmene, i forhold til hvor mye av miljøgiftene som skyldes lokale kilder. 03.10.05

Søker om nytt mudringstidspunkt

Statens vegvesen søker om å få endret mudringstidspunktet for forurensede masser i forbindelse med utbygging av E18 senketunnel gjennom Bjørvika i Oslo. Høringsfristen er 24.... 31.10.05

Søker om utslipp fra Ormen Lange

Hydro søker SFT om tillatelse til utslipp til sjø og luft samt støy fra Ormen Lange landanlegg. Høringsfristen er 20. desember 2005. 31.10.05

Søker om utslipp fra Ormen Lange

Hydro søker om tillatelse til utslipp av kjemikaliebehandlet sjøvann for klargjøring og oppstart av Langeled og for oppstart av undervannsinstallasjoner på Ormen Lange-feltet og... 03.10.05

Stofflista er revidert

Rundt 900 stoff i stofflista får ny eller endra klassifisering frå 31. oktober 2005. Revisjonen medfører at mengda norske unnataksstoff er redusert frå 12 til 10.  31.10.05

Tilførsler av flammehemmere til Mjøsa

Dagens utslipp av bromerte flammehemmere til Mjøsa skjer via tilførsler til det kommunale ledningsnettet og med elver. Mesteparten av flammehemmerne blir igjen i slammet på de... 03.10.05

Tillater undersøkelser ved ubåtvrak

SFT gir Kystverket tillatelse til graving i sedimenter og heving av eventuelle beholdere med kvikksølv i forbindelse med undersøkelser av ubåtvrak ved Fedje i Hordaland. 06.10.05

Varsling av akutt forurensning

Petroleumstilsynet (Ptil) og SFT informerer operatørselskapene på norsk sokkel om deres varslingsplikt og myndighetenes roller og ansvar ved situasjoner som har medført eller ka... 27.10.05

Vil redde sukkertaren

Direktoratet for naturforvaltning og SFT foretar ekstraordinære undersøkelser av sukkertaredøden langs Skagerrakkysten. Også kystovervåkningen i Sør-Norge foretar i år undersøke... 05.10.05