Nytt regelverk for avløp

SFT sender ut et forslag til ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften. Forslaget inneholder standardkrav til rensing av sanitært og kommunalt avløpsvann. Høringsfristen er 6. juni 2005.

Hovedtrekk i nytt forskriftsforslag:

  • Standardkrav og meldesystem for utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus og hytter          
  • Ny myndighetsfordeling mellom stat og kommune basert på grensene i EUs avløpsdirektiv          
  • Tydelig hjemmel til kommunen for regulering av påslipp av oppmalt husholdningsavfall          
  • Forenkling av bestemmelsene om kommunale vann- og avløpsgebyrer
Forslag til ny forskrift for utslipp fra avløpsanlegg (avløpsforskriften) ble sendt på høring i 2003. Forslaget gjaldt utslipp av avløpsvann fra blant annet kommuner, boliger, hytter, bensinstasjoner, tannklinikker og fotovirksomheter. I høringsforslaget ble også EUs avløpsdirektiv gjennomført, og kommunene ble gitt myndighet til å regulere påslipp fra virksomhet.

Forenkler avløpsregelverket

Hensikten med endringsforslaget som nå legges fram, er å forenkle og effektivisere avløpsregelverket enda mer. Regelverket blir nå mer helhetlig og minst mulig ressurskrevende for forurenser, myndighetsutøver og andre aktører innen avløpssektoren.

Det nye forslaget skal innlemmes i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) del 4 om avløp og del 4A om kommunale vann– og avløpsgebyrer.

Konsekvenser

Standardkravene for utslipp fra mindre tettbebyggelser er en videreføring av norsk avløpspolitikk. Den totale investeringskostnaden for å rense urensete utslipp over 1000 pe i mindre følsomt område, er anslått til ca. 90 millioner kroner. Kostnadsanslagene vil kunne reduseres noe, dersom det kan påvises særlige lokale forhold tilsier at standardkravene ikke medfører samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Nye administrative rutiner

Avløpssektoren vil oppleve å måtte investere i nye administrative rutiner i en overgangsperiode på to til fire år. SFT regner likevel med at kostnadene ved denne overgangsperioden vil være små i forhold til de langsiktige effektiviseringsgevinstene. 

SFT forventer at forurenser vil oppleve ressursmessige besparelser som følge av mer forutsigbare utslippskrav, enkle meldesystemer og generelt raskere saksbehandlingstid.

Mer tilsyn

På sikt vil de selvbærende kravene gi rom for en gradvis dreining fra konsesjonsbehandling til nødvendig tilsyn for både kommunal og statlig forurensningsmyndighet.

Høringsfrist

Fristen for å komme med merknader til høringsforslaget er 6. juni 2005. Planlagt ikrafttredelse er 1. januar 2006.

 

Tema