Mars

Veileder om leketøy og andre barneartikler

SFT har utarbeidet en ny veileder med oversikt over de sikkerhetskravene som gjelder for leketøy og barneprodukter. Produsenter, importører og forhandlere er ansvarlige for at d... 02.03.05

Forhåndsvarsel til Forsvarsbygg

SFT ønsker at Forsvarsbygg klarlegger årsaken til forhøyede verdier av PCB i kvikksølv i sedimenter ved Svartevjua, som er en målestasjon ved Jørstadmoen på Lillehammer. 30.03.05

Returordninger i Norge

For generell informasjon om kildesortering, returordninger og gjenvinning, se www.loop.no  og www.sortere.no Returselskapene: Batterier: www.batteriretur.no  (Batteriretur)... 01.03.05

51 bedrifter får CO2-kvoter

Bedriftene får tillatelse til kvotepliktige utslipp av CO2 og tildeles kvoter. Samlet består tildelingene av 20,5 millioner kvoter for perioden 2005-2007. Bedriftene hadde... 16.03.05

Balansevekter i bly fases ut

Siden 1. juli 2003 har nye kjøretøy blitt levert med mer miljøvennlige balansevekter (avbalanseringslodd). Etter 1. juli 2005 er det forbudt å importere og produsere balansevekt... 30.03.05

Bromerte flammehemmere i ee-avfall

Norsk Geoteknisk Institutt har ved laboratorieforsøk påvist at den bromerte flammehemmeren tetrabrom bis-fenol A løser seg i vann og kan lekke fra elektrisk og elektronisk avfall. 15.03.05

Dokumentasjon i bygge- og gravekapitlet

SFT ga fylkesmennene og Miljøringen i oppgave å gjennomføre kurs i det nye bygge- og gravekapitlet i forurensningsforskriften høsten 2004. Her finner du dokumentasjon fra kursene. 16.03.05

Forurenset avløpsslam skader ikke kornet

Det er funnet forhøyede nivåer av miljøgiften bromerte flammehemmere (PBDE) i avløpsslam fra Lillehammer renseanlegg i forhold til andre kommuner. Avløpsslammet som ble brukt på... 31.03.05

Hydros leteboring i Barentshavet

Hydro fikk i desember i fjor tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier og utslipp til luft i forbindelse med boring av en letebrønn i Barentshavet. SFTs tillatelse gjelder i... 18.03.05

Ikke mer forurenset enn forutsatt

Drammen Skipsreparasjon AS har fått tillatelse til å deponere forurensede sedimenter fra Fredrikstad i Dramstadbukta mellom Hurum i Buskerud og Svelvik i Vestfold. Resultatene a... 04.03.05

Nytt regelverk for avløp

SFT sender ut et forslag til ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften. Forslaget inneholder standardkrav til rensing av sanitært og kommunalt avløpsvann. Høringsfristen... 15.03.05

Økte klimagassutslipp i kommunene

Utslippene av de tre viktigste klimagassene økte gjennomsnittlig med 4 prosent i norske kommuner fra 2002 til 2003. Tall fra Statistisk sentralbyrå og SFT viser at i Oslo økte... 09.03.05

Opprettholder tillatelse til mudring

SFT har behandlet klagene på tillatelsen til mudring ved Fredrikstad Mekaniske Verksted. Klagene tas ikke til følge. Drammen Skipsreparasjon AS har nå tillatelse til å mudre i... 18.03.05

Overvåkingsprogram for avfallsdeponier

SFTs nye veileder om overvåking av avfallsdeponier, hever ambisjonsnivået for hvordan forurensende stoffer som lekker fra deponier skal overvåkes. Overvåkingen vil særlig gi nye... 16.03.05

Prøver av sedimenter utenfor Fredrikstad Mekaniske Verksted

Det ble tatt fire prøver av sedimentene innenfor mudringsområdet ved Fredrikstad Mekaniske Verksted høsten 2001, og seks prøver vinteren 2005. 04.03.05

Seminar om riving og PCB i bygg

Et nordisk seminar om riving og PCB i bygninger ble arrangert 7. og 8. mars 2005 i Oslo. Seminaret var støttet av Nordisk Ministerråd og rettet seg mot personer som har vært... 18.03.05

Sigevann fra avfallsfyllinger

I løpet av 2003 og 2004 er det gjennomført målinger av forurensende stoffer i urenset sigevann ved en rekke norske avfallsdeponier. Jordforsk og SFT har samarbeidet om å... 11.03.05

Skogtilstanden er nokså stabil

Hovudresultata frå "Overvåkingsprogram for skogskadar" i 2004 viser at helsetilstanden til tre i norske skogar har forbetra seg over store delar av landet. Unnataket er Austland... 16.03.05

Søker om leteboring i Barentshavet

Eni Norge har søkt om utslippstillatelse for boring av tre letebrønner på Goliath-feltet i Barentshavet. SFT ber derfor om uttalelser til søknaden og til en sammendragsrapport o... 16.03.05

Stor aksjon mot PCB

Miljøvernminister Knut Arild Hareide og SFT markerte fredag åpningen av den store kontrollaksjonen mot PCB på et rehabiliteringsbygg i Oslo. I løpet av de tre neste ukene vil SF... 14.03.05