USA største kvikksølvkilde i nord

En kartlegging av kvikksølvkilder i land rundt Arktis viser at USA er den største forurenseren, både per innbygger og i totale utslipp. Kvikksølv er et metall som fordamper lett og føres nordover med luftstrømmer, og kvikksølvforurensning er et økende helse- og miljøproblem i Arktis.

Som en del av Arktisk Råds handlingsplan mot forurensning av det arktiske miljø (ACAP), er kvikksølvutslipp i åtte land rundt Arktis kartlagt grundig. Dette er den første detaljerte sammenstilling som er gjort av offisielle data fra USA og Russland på dette området.

Kartleggingen viser blant annet:
  • USA har de høyeste utslippene    
  • Landene med lavest utslipp er Sverige, Finland, Norge og Island    
  • Canada, Danmark og Russland ligger i mellomsjiktet

Land rundt Arktis

Denne undersøkelsen konsentrerer seg om landene rundt Arktis. På verdensbasis tilsvarer USAs utslipp cirka 5 prosent av de globale menneskeskapte utslippene, mens Asia bidrar med i overkant av 50 prosent.

Kullkraft og avfall

Kullkraftverk er det desidert største problemet, særlig i USA og Russland. I tillegg er avfallsbehandling og metallutvinning betydelige kilder.

Det er kvikksølv i mange forskjellige produkter og forbruksvarer, og det finnes kvikksølv i malm som det utvinnes andre metaller fra. Andre kvikksølvkilder er krematorier, amalgam fra tannbehandling og forskjellige måleinstrumenter.

 

Internasjonalt samarbeid

  • I Norge er SFT ansvarlig myndighet for ACAPs kvikksølvprosjekt. Miljøverndepartementet og Utenriksdepartementet bidrar med midler.    
  • Prosjektet støtter arbeidet til FNs miljøprogram for å få på plass en forpliktende global avtale for kvikksølv, samt EUs arbeid med å redusere kvikksølvutslipp.    
  • Miljøverndepartementet lanserte en nasjonal handlingsplan for kvikksølv 6. april i år. Et av målene er å få på plass en slik internasjonal avtale.

Kvikksølv i Arktis     

  • Langtransport via luftstrømmer og oppkonsentrasjon i næringskjeden gjør at problemet er spesielt stort i Arktis.    
  • Kvikksølvforbindelser kan gi nyreskader og motoriske og mentale forstyrrelser som følge av skader på nervesystemet, selv i meget små konsentrasjoner.    
  • Kvikksølv er særlig skadelig for fosteret og for spedbarn som dier.    
  • I enkelte områder i Arktis er det dokumentert nevrologiske effekter hos barn på grunn av kvikksølv selv om det ikke finnes lokale utslipp.

Mindre utslipp i Norge

Beregningene (1999-2000) viser at det i USA slippes ut totalt 107 tonn kvikksølv i året, eller 0,38 gram per innbygger.

I Russland er totalutslippet beregnet til 39 tonn årlig, eller 0,26 gram per innbygger.

Norske totalutslipp ble beregnet til 600 kilo per år – det samme som i Sverige. Per innbygger var norske kvikksølvutslipp på 0,14 gram per år.

Oppdaterte tall viser at de reelle utslippene var noe høyere i denne perioden.

Sverige har de laveste utslippene per innbygger med 0,07 gram.

Pilotprosjekter i Russland

Kartleggingen blir nå grunnlag for forslag til kvikksølvreduserende tiltak. Det skal også gjennomføres pilotprosjekter i Russland hvor det er et stort potensial for kostnadseffektive utslippsreduksjoner.

Virksomheter for pilotprosjekter, deriblant kullkraftverk og avfallsanlegg, skal velges ut i samarbeid både med eiere og russiske myndigheter. Prosjektene skal gi både økonomiske og samfunnsmessige gevinster, og ha overføringsverdi til andre land.

 

Tema