Tillater båtløp på Trondheimsfjorden

Sons of Norway har søkt om å arrangere offshore-race på Trondheimsfjorden to helger i august. SFT stiller en rekke krav i tillatelsen.

SFTs krav til arrangørene:

  • Overholde minsteavstanden til land.           
  • Forhåndsvarsle de mest berørte av støyulempene.           
  • Få en fagkyndig person til å vurdere innvirkningen på fuglelivet.           
  • Sørge for gjennomføring av et støymålingsprogram og foreta en spørreundersøkelse om støyproblemene blant berørte.           
  • Ikke tillate øvelseskjøring mellom 7. og 12. august, eller ilandstigning på sårbare områder for fuglelivet.          
  • Sørge for opprydding etter arrangementet i området
Arrangørene av to båtløpene i Trondheim 5.-7. august og 12.-14. august 2005 må blant annet overholde minsteavstand til land, ta hensikt til fuglelivet og gjennomføre et støymålingsprogram.

Høringsuttalelser

Søknaden fra Sons of Norway har vært på høring. Hovedinnvendingene var at båtløpene ville være til hinder for det alminnelige friluftsliv, og at løpene kan ha negativ innvirkning på ærfugl som skifter fjærdrakt, og derfor ikke er flyvedyktige. Det ble også fremmet krav om at arrangøren måtte være ansvarlig for søppelhåndtering i området.

Krav til evaluering

Mellom de to offshore-racene pålegges også arrangøren å holde et møte med relevante myndigheter/parter for å evaluere og eventuell rette opp kritikkverdige forhold i uken mellom de to løpene. SFT vil bruke erfaringer fra årets båtløp for vurdering av framtidige søknader.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet innen 31.mai 2005. Eventuell klage må begrunnes og sendes SFT.

Tema