Mai

Aksjonerer mot miljøgifter i Drammen

SFT og Fylkesmannen i Buskerud starter denne uken en kontrollaksjon for å kartlegge kilder til utslipp av utvalgte miljøgifter langs Drammenselva og indre Drammensfjord. 04.05.05

Anmelder Alpharma for antibiotika-utslipp

SFT anmelder legemiddelprodusenten Alpharma AS på Skøyen i Oslo for ulovlige utslipp av antibiotika. Bedriften har ved flere anledninger sluppet ut produktblandinger til... 30.05.05

Bunn- og sidetetting av deponier

SFT har fått utarbeidet en ny veileder for saksbehandlere som skal vurdere om prosjekterte deponier overholder avfallsforskriftens krav om dobbel bunn- og sidetetting. 30.05.05

En av fire bryter PCB-krav

En av fire kjenner ikke til forbudet mot PCB-kondensatorer i lysarmaturer og har heller ingen konkrete planer for å oppfylle kravene. Det viser SFTs og Fylkesmannens storaksjon... 23.05.05

Forvaltningsplan for Barentshavet

SFT er en flere etater i faggruppen som sammenstiller det faglige grunnlaget for en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Flere rapporter f... 09.05.05

Gøteborgprotokollen har trådt i kraft

Gøteborgprotokollen om reduksjon av forsuring, overgjødsling og bakkenært ozon, trådte i kraft 17. mai 2005. Flere samfunnssektorer må bidra i arbeidet med å innfri Norges... 18.05.05

Helhetlig opprydding av sjøbunn i Oslo

Fylkesmannen i Oslo og Akershus og SFT ønsker å benytte byggingen av senketunnelen gjennom Bjørvika til en helhetlig opprydding av forurenset sjøbunn i Indre Oslo havn.... 04.05.05

Justert utslippstillatelse for Kårstø

SFT gir Naturkraft AS tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra det planlagte gasskraftverket på Kårstø i Tysvær kommune i Rogaland. Tillatelsen er basert på at... 10.05.05

Kontrollerer myggmiddel

SFT kontrollerer no innhaldet i ulike myggmiddel som finst på marknaden. Kontrollane skal avsløre om myggmidla inneheld meir enn tillaten mengd av det kjemiske stoffet DEET. 30.05.05

Miljøkostnader ved luftforurensning

Miljøkostnadene ved luftforurensning er høyeste for utslipp av partikler. Det viser SFTs kartlegging av samfunnsøkonomiske kostnader av miljø- og helseskader fra utslipp av... 09.05.05

Nasjonal kartlegging av nye miljøgifter

Nå foreligger resultatene fra den tredje nasjonale kartleggingen av nye eller lite studerte organiske miljøgifter. Den viser høye nivåer av de bromerte flammehemmerne HBCDD og... 13.05.05

Ny type flammehemmere i Åsefjorden

Nye analyser i Åsefjorden ved Ålesund viser at sedimentene ikke bare har høye nivåer av den bromerte flammehemmeren HBCDD, men også PBDE. Det betyr at Åsefjorden er mer forurens... 13.05.05

Opphever borestans

Petroleumstilsynet (Ptil) og SFT opphever vedtaket om stans i boringen på Statoils letebrønn Guovca i Barentshavet. Dette er en del av tilsynenes konklusjon etter en felles... 03.05.05

PFOS utbredt i norsk miljø

I Norge er det stor spredning av fluorforbindelsen PFOS. Det kommer fram i en undersøkelse gjort på vegne av SFT. Selv om verdiene er lave, er stoffet svært utbredt i norsk natu... 13.05.05

Produktkontrolloven endret

Produktkontrolloven setter nå strengere krav til leverandører, produsenter og importører, men gir også økte forventninger til forbrukerne. 09.05.05

Rydder gammel NSB-tomt for kreosot

SFT har pålagt Jernbaneverket å rydde opp i en av landets verste grunnforurensninger. Arbeidet er nå i gang på NSBs gamle impregneringsverk i Råde i Østfold. 13.05.05

Støtter sporing av DDT-kilder i Sørfjorden

SFT støtter Fylkesmannen i Hordaland med 225.000 kroner for å spore opp kilder til DDT-forurensning i Sørfjorden. 09.05.05

Strengere krav til nikkel i kroppspynt

SFT ønsker å redusere innholdet av nikkel i stikkere som brukes som ørepynt eller pynt andre steder på kroppen. Målet er å redusere faren for kontaktallergi. Høringsfristen er 2... 30.05.05

Tillater båtløp på Trondheimsfjorden

Sons of Norway har søkt om å arrangere offshore-race på Trondheimsfjorden to helger i august. SFT stiller en rekke krav i tillatelsen. 11.05.05

USA største kvikksølvkilde i nord

En kartlegging av kvikksølvkilder i land rundt Arktis viser at USA er den største forurenseren, både per innbygger og i totale utslipp. Kvikksølv er et metall som fordamper lett... 02.05.05