Nye millioner til miljøarbeid i Russland

SFT har tildelt 5 millioner kroner til miljøsamarbeidet med Russland i 2005. Pengene skal bidra til å redusere forurensningen fra russisk industri, og beskytte havmiljøet i de nordlige havområdene.

Størstedelen av midlene går til et program for renere produksjon i nordvest-Russland. Her får russiske ingeniører opplæring i å iverksette konkrete miljøtiltak i sine egne bedrifter. Resten av midlene brukes blant annet til å etablere et anlegg for destruksjon av PCB, og til tiltak for å redusere utslipp av bromerte flammehemmere.

Forurensning i nord

  • Nordområdene er spesielt utsatt for forurensning av tungmetaller og organiske miljøgifter som samles opp i næringskjedene. Det er påvist høye nivåer av for eksempel kvikksølv og PCB i pattedyr og sjøfugler i Nordområdene. Russland er en betydelig kilde til denne forurensningen, og har store mengder PCB som bør tas hånd om. 
  • Bromerte flammehemmere er en av de ”nye” miljøgiftene som blir observert i raskt økende konsentrasjoner i Nordområdene. Norge leder et nytt prosjekt under Arktisk råd som skal bidra til å redusere utslipp av bromerte flammehemmere i Russland. 
  •   Utslipp av svovel og tungmetaller har skadet store områder rundt smelteverkene på Kola, både på russisk og norsk side av grensa.

Bedrer både økonomi og miljø

Det norsk-russiske programmet for renere produksjon sørger for opplæring av russiske ingeniører i metoder som skal effektivisere bruken av råvarer og energi. Metodene gir dermed også reduserte avfallsmengder og forurensing. Så mange som 1600 russiske ingeniører og bedriftsledere fra 500 bedrifter har deltatt i programmet hittil. Fra og med i år fokuseres det først og fremst på bedrifter med utslipp til havmiljøet, eller med store utslipp av prioriterte miljøgifter. I 2005 har SFT bevilget 4 millioner kroner til ulike prosjekter og programmer innen renere produksjon.

Utfasing av PCB

Et prosjekt i regi av Arktisk råd har vurdert alternativer for innsamling, lagring og valg av teknologi for å destruere elektrisk utstyr med PCB i Russland. Det er anslått at totalt 35 000 tonn PCB er benyttet i slikt utstyr i Russland, og at omtrent 21 000 tonn PCB fremdeles er i bruk eller lagret i transformatorer og kondensatorer. Russland har blant annet behov for å destruere rundt 500 000 PCB-holdige kondensatorer, som tilsvarer 10 000 tonn PCB. Til sammenligning jobber vi svært målrettet i Norge for å bli kvitt våre 280 tonn PCB som fremdeles befinner seg i ulike produkter. Et pilotanlegg for destruksjon av PCB-holdige kondensatorer er under etablering i Russland. Norge bidrar med finansiering og eksperthjelp til dette anlegget.

Utslipp fra Nikel

Overvåking av luftforurensningen rundt Nikel finansieres av SFT, og er viktig for å dokumentere effektene av rensetiltakene. Her har vi også bidratt med midler i år. En modernisering av nikkelverkene pågår, med betydelig norsk støtte. Dette vil gi en kraftig reduksjon i utslippene av svoveldioksid, støv og tungmetaller. Før disse tiltakene ble satt i gang, var svovelutslippene fra Nikel seks ganger så store som Norges samlede utslipp.

Store utfordringer

Det bilaterale miljøsamarbeidet med Russland skal bidra til å bedre miljøsituasjonen i nordområdene, og hjelpe russiske myndigheter og næringsliv med å løse miljøproblemene. Samarbeidet har pågått siden 1988. Miljøproblemene i nordvest-Russland har både et omfang og en nærhet som gjør at Norge har en betydelig egeninteresse i dette arbeidet, i tillegg til at det er et mål i seg selv å bedre miljøtilstanden.

Relaterte lenker

Tema