Juni

76 000 tonn mer avfall fra husholdningene

Avfallsmengden fra husholdningene økte med 76 000 tonn i 2004 viser ny statistikk fra SSB. Dette tilsvarer en økning på 13 kilo per innbygger. Økningen er høyere enn veksten i B... 29.06.05

Gravide i nord har nye miljøgifter i blodet

Flere nye miljøgifter, deriblant bromerte flammehemmere og PFOS, er funnet i blodet hos kvinner i Nord-Norge og Russland. Funnene bekrefter at de nye miljøgiftene transporteres... 16.06.05

Legionellasmitte trolig fra Borregaard

En scrubber hos Borregaard Industrier er trolig kilden til legionellasmitten i Østfold. 08.06.05

Mer miljøvennlig bensin og diesel

Stadig strengere krav til kvaliteten på bensin og autodiesel gjør at utslippene fra kjøretøyene reduseres. Krav om lavsvovlet bensin og diesel og redusert aromatinnhold i bensin... 16.06.05

Nye millioner til miljøarbeid i Russland

SFT har tildelt 5 millioner kroner til miljøsamarbeidet med Russland i 2005. Pengene skal bidra til å redusere forurensningen fra russisk industri, og beskytte havmiljøet i de... 15.06.05

Ønsker mindre organiske løsemidler

SFT foreslår nye krav til innhold av organiske løsemidler i ulike typer maling og lakk, blant annet billakkprodukter. Høringsfristen er 15. august 2005. 27.06.05

Rekordinnsamling av EE-avfall

I 2004 ble over 90 prosent av elektrisk og elektronisk avfall samlet inn og behandlet på forsvarlig måte. Norge er best i verden når det gjelder innsamling av EE-avfall. 06.06.05

Risikoveileder for forurenset sediment endret

SFT har nå foretatt endringer i den nye veilederen for risikovurdering av forurenset sjøbunn. Veilederen skal brukes i forbindelse med beslutning om miljøtiltak i forurenset... 24.06.05

Risikovurdering av forurenset sjøbunn

SFTs nye veileder for risikovurdering av forurensede sedimenter skal brukes i forbindelse med beslutning om miljøtiltak i forurenset sjøbunn. 02.06.05

Sjekk UV-nivået på internett

UV-nivået fra sola kan bli høyt til helgen dersom finværet kommer. Dette skyldes at ozonlaget blir relativt tynt og at vi nærmer oss midtsommer. Nå kan du holde deg oppdatert ve... 17.06.05

Skal forske på Vansjø og Frøylandsvatnet

Oppdragene med å utrede naturtilstanden og interngjødslingen i Frøylandsvatnet og Vansjø gikk til Rogalandsforskning og NIVA. Det ble kunngjort på et møte mellom SFT og de to... 17.06.05

Større tillit til myndighetene

En ny befolkningsundersøkelse i Mjøsregionen viser at folk har større tillit til myndighetene i år enn i fjor. Folk flest er heller ikke engstelige for drikkevannet eller... 30.06.05

Svovelutslippene økte med ti prosent

Utslippet av svoveldioksid økte i 2004 med ti prosent i forhold til året før, og ligger nå på samme nivå som i 2001. Økningen skyldes først og fremst mer utslipp fra produksjon ... 22.06.05

Trenger raskere fornyelse av avløpsnettet

Årets Kostra-rapportering (Kommune-stat-rapportering) viser at gjennomsnittlig fornyelsestakt for ledningsnettet i perioden 2002–2004 har vært på 0,56 prosent per år. Med samme... 27.06.05

Ulovlige utslipp på Gjøvik

SFTs kontroll avdekket ulovlige utslipp som har foregått over en lengre periode ved Norsk Metallfragmentering på Gjøvik. SFT ser alvorlig på funnene. Vi vil derfor følge opp... 15.06.05

Unngå gift frå St. Hans-bålet

Impregnert trevirke kan gi frå seg giftig gass når det brenn. La derfor dei grågrøne plankane liggje når du samlar material til bålet.  23.06.05

Utslipp fra offshoresektoren i 2004

Akuttutslippene til sjø fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel ble kraftig redusert i 2004 sammenlignet med året før. Det samme var tilfelle med utslippene av nmVOC.... 21.06.05

Utvidet storulykkeforskrift

Ny storulykkeforskrift trådte i kraft 1. juli 2005. Virkeområdet for forskriften er utvidet og flere kjemikalier omfattes. 30.06.05

Viktig DDT-opprydding ferdig

Til sammen 65 lastebillass med jordmasser som inneholder miljøgiften DDT er fjernet fra jordsmonnet vårt. Det kommer fram i sluttrapporten fra oppryddingen av DDT-deponiene ved... 22.06.05