Overvåking av langtransporterte luftforurensninger

Resultater fra overvåkingen av langtransporterte luftforurensninger i 2004.

Bakkenært ozon
De høyeste verdiene av bakkenært ozon i 2004 var omkring 150 mikrogram pr kubikkmeter (m3). Dette ligger noe under EUs grense for virkning på helse (180 mikrogram pr m3) for informasjon til befolkningen. De høyeste verdiene ble målt på Østlandet. EU-direktivets grenseverdi på 110 mikrogram pr m3 (som åtte timers middelverdi) ble overskredet 39 ganger i 2004.

Det er også fastsatt flere grenseverdier for virkninger på vegetasjon. Grenseverdien på 60 mikrogram pr m3 (som åtte-timers middelverdi) ble overskredet over hele landet. Færrest antall overskridelser var det ved Kårvatn (Møre og Romsdal) med 132 døgn og flest ved Sandve (Rogaland) med 178 døgn. Grenseverdiene for akkumulert belastning over lang tid ble ikke overskredet noe sted i landet.

 
  • Bakkenært ozon kan skade helse, vegetasjon og materialer. Det er satt ulike grenseverdier i forhold til skadelige effekter på helse, landbruksvekster og skog.  
  • Bakkenært ozon er en langtransportert forurensning som i første rekke dannes ved høye konsentrasjoner av nitrogenoksider og/eller flyktige organiske forbindelser (VOC) under påvirkning av sollys.  
  • I Norge forekommer episoder med høye ozonverdier i sommerhalvåret som et resultat av transport av forurenset luft fra Europa.  
  • Forholdene kan variere til dels betydelig fra år til år. I 2004 var de omtrent som gjennomsnittet for de siste 10 årene.  
  • Overvåking av bakkenær ozon   
  • Stasjoner med målinger av bakkenær ozon   
  • Mer om bakkenært ozon

Miljøgifter
De høyeste konsentrasjonene gjennom året av metaller i luft og nedbør ble målt i Svanvik (Finnmark). Dette skyldes utslippene fra industrien på Kolahalvøya. De største avsetningene av metaller med nedbør skjer likevel på Sørlandet, og skyldes langtransporterte tilførsler fra Europa. Tilførslene av metaller fra Europa avtok mye på 1980-tallet, men har endret seg lite de senere årene.

Målingene viser at tilførsler av enkelte organiske forurensinger har avtatt de senere årene. For HCH (sprøytemiddel) og HCB (forbrenningsprodukt) var konsentrasjonene i luft på Birkenes (Aust-Aagder) noe høyere i 2004 enn i 2003, men likevel omtrent på samme nivå som de siste fire-fem årene. På Zeppelinfjellet (Ny-Ålesund på Svalbard) var HCH-konsentrasjonene i luft de laveste som er målt hittil, mens HCB var noe høyere enn foregående år. Verdiene av HCH er noe lavere enn på Birkenes, mens HCB ligger omtrent like høyt.  

På Svalbard viste også målingene i 2004 at konsentrasjonene i luft av klordaner, DDT, PCB og PAH var de laveste som er registrert siden målingene startet for rundt ti år siden. PCB-konsentrasjonene i luft på Svalbard var nesten like høye som på Birkenes.

Partikler
Det er blitt økt oppmerksomhet i Norge og Europa om partikler som (langtransportert) luftforurensning de senere årene. Dette skyldes i første rekke de mulige helsemessige virkningene av partikler. Partikler kan ha skadelige virkninger på helse, og medvirke til for tidlig død eller til luftveislidelser og hjerte-karsykdommer. Det er særlig de mindre partiklene som anses å være mest helseskadelig. 

Det er en tydelig langtransport av partikler til Norge. I perioder/episoder med høye konsentrasjoner kan de langtransporterte tilførslene bidra betydelig til konsentrasjonene i Sør-Norge. Det er også de mindre partiklene som utgjør den største delen av de langtransporterte tilførslene til Norge.

Det er ingen tydelige årstidsvariasjoner i tilførslene av partikler til Norge. 

Sur nedbør
Egen omtale

Tema