Billigere rensing av avløpsvann

Miljøverndepartementet og SFT har stått bak et program for utvikling av teknologi for fjerning av partikler fra kommunalt avløpsvann. Erfaringene og resultatene fra programmet er samlet i en rapport om primærrensing.

Det norske regelverket vil etter planen standardisere kravene i EUs avløpsdirektiv fra 1. januar 2006. Regelverket får først og fremst betydning for kystkommuner på Vestlandet og nordover.

Renseanlegg må oppgraderes

Det vil ikke lenger være tilstrekkelige med de enkle mekaniske renseanleggene for kommunalt avløpsvann. I dag er disse de mest vanlige på kyststrekningen fra Lindesnes i sør til Grense Jakobselv i nord. Et stort antall renseanlegg må oppgraderes for å kunne fjerne 50 prosent av partiklene i avløpsvannet (primærrensing) innen 31. desember 2008.

Hjelp til valg av rensemetode

For å øke kunnskapen om sikker og kostnadseffektiv teknologi for partikkelfjerning, tok Miljøverndepartementet og SFT i 2004 initiativ til et program for utvikling av teknologi for fjerning av partikler fra kommunalt avløpsvann. Leder for programmet, Hallvard Ødegaard ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), har sammenstilt erfaringene fra programmet  i en ny rapport om valg av rensemetode.

Programmet har hjulpet kystkommuner på strekningen Lindesnes-Grense Jakobselv i å unngå feilinvesteringer og ekstrakostnader.

Store og små avløpsanlegg

Programmet har rettet seg mot avløpsanlegg som tilhører tettbebyggelser med mer enn 10.000 personenheter. Det vil si at programmet har omfattet både store og små avløpsanlegg.

Relaterte lenker

Tema