Juli

900 stoffer får ny eller endret klassifisering

Miljøverndepartementet har sammen med Arbeids- og sosialdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fastsatt en endring av forskrift om klassifisering og... 11.07.05

Bekymret for at løsning i Oslo havn glipper

SFT er bekymret for at den helhetlige oppryddingen av sjøbunnen i Oslo havn kan bli satt til side. Det vil bety fortsatt spredning av miljøgifter som PCB, kvikksølv, PAH og... 05.07.05

Billigere rensing av avløpsvann

Miljøverndepartementet og SFT har stått bak et program for utvikling av teknologi for fjerning av partikler fra kommunalt avløpsvann. Erfaringene og resultatene fra programmet e... 25.07.05

Dyrelivet i ferskvann stadig bedre

Skadene på dyrelivet i norske ferskvann fortsetter å avta. Dette vises ved økt mangfold i dyrelivet og at vann som før har vært kronisk sure nå får innslag av dyr som er følsomm... 21.07.05

Eni får tillatelse i Barentshavet

SFT gir utslippstillatelse på visse vilkår til Eni Norge ved boring av tre letebrønner på Goliatfeltet i Barentshavet. Vedtaket omfatter bruk og utslipp av kjemikalier i gul og... 01.07.05

Fremdeles for mye DEET i myggmidler

SFT har avdekket at mange av myggmidlene som finnes på det norske markedet, inneholdt mer enn tillatt mengde av stoffet DEET. Stoffet kan gi helseskader hos barn. Alle de... 26.07.05

Kartlegger diuron

SFT vil ta flere prøver fra småbåthavner for å undersøke forekomsten av miljøgiften diuron. Hensikten er å finne ut om det høye nivået funnet i Vrengensundet i Vestfold er... 11.07.05

Mindre forurensning fra prosessindustrien

Utslippene av svoveldioksid, bly, kadmium, kvikksølv og dioksiner fra prosessindustrien er redusert siden 1995. Industriens rapportering til SFT viser at de står for en mindre... 25.07.05

Nye regler for vaske- og rengjøringsmidler

EUs nye regler for vaske- og rengjøringsmidler trer i kraft 8. oktober 2005. De er strengere enn før, men vil gi bedre beskyttelse for helse og miljø. EU-kravene vil bli tatt in... 01.07.05

Nye virkemidler for mer PCB-innsamling

PCB er en av de farligste miljøgiftene som finnes. SFT foreslår en rekke nye eller forsterkede virkemidler for å øke innsamlingen av PCB-holdige isolerglassruter. 22.07.05

Ny vurdering av bromerte flammehemmere

Mattilsynet har fått utført en risikovurdering av bromerte flammehemmere (PBDE). Dagens kunnskap viser at eksponering via mat ikke representerer helserisiko, selv for utsatte og... 15.07.05

Ny vurdering av kostholdsråd for Mjøsa

Mattilsynet har fått vurdert de siste målingene av miljøgiftene kvikksølv, dioksiner og dioksinlignende PCB i fisk fra Mjøsa. Resultatene medfører ikke nye kostholdsråd. 13.07.05

Overvåking av langtransporterte luftforurensninger

Resultater fra overvåkingen av langtransporterte luftforurensninger i 2004. 18.07.05

Skjerper kravene til kruttlappistoler

Lekepistoler med kruttlapper må holde seg under støygrensen uansett hvilke kruttlapper som brukes i pistolen. Denne tolkningen vil ligge til grunn for SFTs framtidige kontroller... 01.07.05

Snikende miljøforverring langs Sørlandet

Større tilførsler av næringssalter til Skagerrak gir mer partikler i vannmassene og dårligere oksygenforhold i fjord og kystvann. Vi observerer en forringelse av plante- og... 14.07.05

Søker om dypvannsdeponi i Oslo

Oslo kommune ved Oslo Havn KF søker om å etablere et dypvannsdeponi for forurensede sedimenter ved Malmøykalven i Oslo og Nesodden kommuner. Fristen for merknader er syv uker. 11.07.05

Spørsmål og svar om krav til EE-produkter

Nye krav til elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) ble innført i januar 2005. Dette har ført til mange spørsmål fra bransjen rundt forståelsen av kravene. SFT har ... 05.07.05

Stoppar salet av regnjakke

Helly Hansen har gitt SFT melding om at dei stoppar salet av ei regnjakke som inneheld ftalat. Det er forbode å importere, produsere eller omsetje sped- eller småbarnsprodukt me... 29.07.05

Spillolje

Spillolje er smøreoljer og andre oljer som motor- og giroljer, industrismøremidler, hydrauliske oljer og transformatoroljer som ikke lenger kan brukes til sitt opprinnelige... 19.07.05