Januar

Årsrapporten til sedimentrådet for 2004

Nasjonalt råd for forureina sediment (sedimentrådet) gir tilrådingar til SFT og fylkesmannen om arbeidet med å rydje opp i forureina sediment. No er årsrapporten til sedimentråd... 28.01.05

Bedre støykartlegging gjennom ny forskrift

Miljøverndepartementet har vedtatt nytt kapittel 5 om støy i forskrift om begrensing av forurensning (forurensingsforskriften). De nye reglene trådte i kraft fra nyttår. 17.01.05

Bestemmelse av personekvivalenter

Forslag til ny avløpsdel i forurensningsforskriften har standardiserte krav til utslipp av avløpsvann. Standardkravene er basert på resipientforhold og utslippsstørrelse på... 19.01.05

Best kvalitet på SFTs nettsted

www.sft.no kommer best ut av Norge.no sin årlige kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder. I alt 700 statlige, fylkesvise og kommunale nettsteder er vurdert. 17.01.05

Bromerte flammehemmere i Ålesund

Den bromerte flammehemmeren HBCDD er funnet i avløpsvann og slam på Åse renseanlegg i Ålesund, og i sedimenter (bunnslam) og blåskjell i Åsefjorden utenfor en bedrift. Nivåene e... 17.01.05

Det statlige biloppsamlingssystemet

Skisse over det statlige biloppsamlingssystemet med pengestrømmer (per 1. januar 2005).. 14.01.05

Ekstra prøver av forurensede sedimenter

Drammen Skipsreparasjon AS har fått tillatelse til å deponere forurensede sedimenter fra Fredrikstad i Dramstadbukta mellom Hurum i Buskerud og Svelvik i Vestfold. SFT tar nå fi... 28.01.05

For dårlig kontroll med utslippene

Kontrollene som fylkesmannen og SFT gjorde av 136 bedrifter innen kjemisk overflatebehandling, viser at de fleste drev forsvarlig og håndterte miljøfarlige stoffer på en god måt... 14.01.05

Foreløpige resultatrapporter for primærrensing

Prosjektene for utvikling av renseteknologi for primærrens ble gjennomført i 2004. Resultatrapportene skal vurderes samlet og brukes som grunnlag for en egen veileder for... 19.01.05

HMS-forskrifter for petroleum endret

Petroleumstilsynet og SFT har fastsatt endringer i de felles utfyllende HMS-forskriftene i petroleumsvirksomheten. Endringene trådte i kraft 1. januar 2005. 17.01.05

Klimagassutslipp fra deponier

Nye beregninger fra SFT viser at utslippene av klimagasser fra norske avfallsdeponier er nesten halvparten så store som tidligere beregnet. 20.01.05

Ny støyretningslinje for arealplanlegging

Miljøverndepartementet har vedtatt ny retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Den erstatter fem eksisterende retningslinjer og omfatter alle de største... 31.01.05

Nytt bevis på miljøgifter i Arktis

Forskere har fått nok en bekreftelse på utbredelsen av miljøgifter i Arktis. De første undersøkelsene av sjøfuglen havhest fra Bjørnøya tyder på at omfanget av PCB, dioksiner og... 28.01.05

Støtter kinesisk miljøforvaltning

SFT skal bidra til å styrke miljøledelsen i den lokale miljøvernforvaltningen i Zunyi, som er blant de 50 mest forurensede byene i Kina. SFT skal dessuten hjelpe til med... 07.01.05

Tillater mudring i Oslo havn

SFT tillater at Statens vegvesen gjennomfører tiltak i forurenset grunn og sedimenter i forbindelse med bygging av den nye Bjørvikatunnelen mellom Festningstunnelen og... 14.01.05

Vil flytte skyteaktivitet fra Mjøsa

Nammo Raufoss har søkt om fortsatt skyteaktivitet utover Mjøsa fra Fjellhaug skytefelt. Fylkesmannen i Oppland peker på at Mjøsa er et viktig friluftsområde for befolkningen og... 27.01.05

Vurdering av nye miljøgifter i Mjøsregionen

Mattilsynet har tidligere rettet en henvendelse til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med ønske om vurdering av organiske miljøgifter i drikkevann og slam og funn av PFAS... 26.01.05