Februar

Antibiotika sluppet ut fra produsent i Oslo

Under en revisjon i slutten av januar avdekket SFT at legemiddelprodusenten Alpharma AS i Oslo har hatt flere uhellsutslipp i 2004. Ved en anledning ble det sluppet ut en blandi... 11.02.05

DDT-opprydning i Ørsjøen

Som oppfølging av en landsomfattende opprydding ved landets skogplanteskoler i 2003, er det undersøkt og funnet høye konsentrasjoner av DDT i og ved Ørsjøen i Halden kommune. En... 18.02.05

Følg arbeidet med forurenset grunn

På SFTs nettsted finner du nå fylkesvis oversikt over arbeidet med forurenset grunn i regi av SFT og fylkesmannen. Det er satt miljømål for 600 eiendommer i Norge, og den nye... 22.02.05

Forbyr farlige stoffer i EE-produkter

Det er nå forbudt å bruke en rekke farlige kjemiske stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Forbudet omfatter i hovedsak forbruksvarer som hvite- og... 08.02.05

Har kartlagt 430 verftsområder

Ved 171 av 430 områder der det har vært virksomhet knyttet til vedlikehold og bygging av skip, er det høyt eller middels høyt potensial for at sjøbunnen er forurenset. SFT følge... 03.02.05

Høring om register for klimakvoter

SFT foreslår nå regelverk for det norske registeret for klimakvoter. I tillegg foreslår SFT bestemmelser om godkjennelse av kvoter utstedt i EU og prosjekter under Den grønne... 23.02.05

Kan slippe ut ilmenitt

SFT tillater at Statoil kan slippe ut ilmenitt i borevæsken fra en letebrønn i Barentshavet slik de har søkt om. SFT mener utslippet isolert sett har liten eller ingen effekt på... 23.02.05

Klimagassutslepp frå deponi

I 2003 auka dei norske utsleppa av klimagassar med 1,3 millionar tonn. Utsleppa frå avfallsdeponi utgjorde 3,7 prosent av dei samla klimagassutsleppa. 09.02.05

Kritisk til nytt utslipp fra 'Eirik Raude'

SFT mottok i går ettermiddag meldingen om at Hydro har hatt nok et utslipp fra ”Eirik Raude” i Barentshavet. Et uhellsutslipp førte til at fire kubikkmeter borevæske ble sluppet... 17.02.05

Må bidra til opprydding ved Tjuvholmen

SFT tillater Tjuvholmen KS å håndtere forurenset masse i forbindelse med utbyggingen på Tjuvholmen i Oslo. SFT varsler at vi vil pålegge selskapet å sette av 5 millioner kroner... 11.02.05

Mindre tungmetaller til sjøs

Miljøovervåkning av norske elver viser at kysten tilføres stadig mindre tungmetaller som bly, kadmium, sink og arsen. Utslippene av næringssalter som fosfor og nitrogen har... 24.02.05

Nye beredskapskrav i Barentshavet

På grunn av mulig forsinket avslutning av Statoils letebrønn 7227/11-1S Uranus i Barentshavet, har SFT fastsatt nye beredskapskrav. 15.02.05

Ny oversikt over utslepp av miljøgifter

SFT legg nå fram ei ny oversikt over nasjonale utslepp av prioriterte miljøgifter. Rapporten samanliknar utsleppstall frå 1995 og 2002. 23.02.05

Ny tillatelse til Alumox i Romsdal

Alumox AS i Eidsvåg i Romsdal driver gjenvinningsanlegg av aluminiumsavfall. SFT har gitt bedriften ny tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven som omfatter... 08.02.05

Oppdatert handlingsplan for Mjøsa

Flere statlige myndigheter står bak handlingsprogrammet for kontroll med utslipp av miljøgifter til Mjøsa. Myndighetene viderefører arbeidet og har satt av midler til å overvåke... 14.02.05

Sedimentdeponering i Dramstadbukta

Lokalbefolkningen har stilt en del spørsmål etter at SFT ga Drammen Skipsreparasjon AS tillatelse til å deponere inntil 70.000 kubikkmeter forurensede sedimenter i Dramstadbukta... 11.02.05

Se miljødata på kart

På nettstedet Miljøstatus i Norge kan du nå se på og sammenstille miljødata på kart. Forurenset grunn, utslipp fra bedrifter, naturområder og verneområder på Svalbard er noen av... 21.02.05

Skjerper kravene til Brødr. Sunde

SFT pålegger bedriften Brødr. Sunde i Ålesund å kutte hardt i utslippene av bromerte flammehemmere. Vi har funnet høye konsentrasjoner av miljøgiften i sjøen utenfor bedriften, ... 17.02.05

Utslipp fra 'Eirik Raude'

Boreriggen "Eirik Raude" i Barentshavet har hatt et uhellsutslipp av såkalte grønne kjemikalier i sjøen. Utslippet regnes ikke som miljøfarlig. 15.02.05

Utslipp fra industrien betydelig redusert

Utslippene til luft av tungmetaller fra industrien er kraftig redusert siden 1995. Årsaken er blant annet strengere utslippskrav som har utløst nye rensetiltak, men også lavere... 09.02.05