Storstilt aksjon avdekket mange feil

Biloppsamlingsplassene må både bli flinkere til å hindre forurensning av omgivelsene og håndtere farlig avfall bedre. Det er konklusjonen etter at Fylkesmannen og SFT har kontrollert nesten alle biloppsamlingsplassene i landet.

Totalt 116 bedrifter ble kontrollert. Høstens aksjon viser at de største utfordringene er forsøpling av omgivelsene og håndtering av utsortert farlig avfall.

Skuffende resultater

- Det store kontrollomfanget har gitt oss et representativt bilde av forurensningsfaren for bransjen, sier seksjonssjef Bjørn Bjørnstad i SFT. Men resultatene er skuffende. Bedriftene plikter å skaffe seg større kunnskap om de produktene og avfallsfraksjonene de håndterer. De må lære seg reglene som gjelder for dem, sier han.

Oppfølging

Virksomhetene har fått frister til å rette opp forholdene som er avdekket. Dersom fristen ikke overholdes, kan Fylkesmannen ilegge tvangsmulkt. Alvorlige overtredelser kan føre til politianmeldelse.


Miljøsanering: For å redusere mulige forurensninger under videre behandling, må biler miljøsaneres. Det betyr at ulike typer komponenter skal fjernes fra bilvrakene før disse skal presses. Komponentene fjernes enten fordi de er farlig avfall, eller fordi de kan gjenvinnes. Eksempelvis oljefiltre, olje, kvikksølvholdige komponenter, og ulike væsker (bremsevæske og frostvæske.) Farlig avfall skal håndteres forsvarlig for å hindre at miljøgifter spres i naturen og skader dyr og mennesker.

 

Relaterte lenker

Tema