Desember

Ber om innspill til EUs marine strategi

EU-kommisjonen foreslår en helhetlig strategi for beskyttelse av havmiljøet. Et direktiv vil danne den juridiske rammen for utvikling og gjennomføring av mer konkrete strategier... 02.12.05

Endrer senketunneltillatelse

SFT har endret tillatelsen Statens vegvesen har fått til gjennomføring av tiltaksarbeider i forurenset grunn og sedimenter i forbindelse med etablering av senketunnel for E18... 09.12.05

Foreslår endringer i EE-regelverket

SFT foreslår å endre avfallsforskriftens bestemmelser om kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Høringsfristen er 10. februar 2006. 22.12.05

Grenseverdier ikke overskredet i Pasvik

Svanvik i Pasvik i Sør-Varanger kommune er det stedet i Norge med høyest verdi av svoveldioksid (SO2) i luft. Måleverdiene overskrider ikke grenseverdiene satt for beskyttelse a... 16.12.05

Informasjon til biloppsamlingsplasser

Alle skal telle bilvrak pr. 31. desember 2005 som et ledd i forberedelsene før overgang til produsentansvar. Videre informeres det om pyrotekniske komponenter, satser og regelverk. 21.12.05

Kartlagt PFOS i brannskum

Gjenværende mengder PFOS-holdig brannskum i Norge antas å være rundt 1400 tonn. De største mengdene finnes på offshoreinstallasjoner og i landbasert petroleumsvirksomhet. 19.12.05

Miljøeffekter av kosmetikk og legemidler

SFT kartlegger utvalgte miljøskadelige stoffer i kosmetikk og legemidler. Vi ønsker å se om disse finnes igjen eller brytes ned i miljøet, og få økt kunnskap om konsekvensene ve... 15.12.05

Nye forbudsunntak for EE-produkter

EU-kommisjonen har sendt på høring den fjerde listen med nye forslag til unntak fra forbudet mot visse stoffer til elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). SFT... 21.12.05

Nye signaler om sukkertaredøden

Analyser av bunnslam langs Skagerrakkysten viser at nedslamming av bunnområdene der sukkertaren er borte, i hovedsak skyldes organiske partikler. Dette er ny kunnskap som skal... 01.12.05

Nye vilkår for spillolje

Fra 26. november 2005 kom det nye krav for refusjon og tilskudd for mottak av spillolje. Regelverket danner grunnlaget for nye godkjenninger til anlegg som ønsker å håndtere... 09.12.05

Ny forskrift om smittefarlig avfall

Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. trer i kraft 1. januar 2006. Formålet er å bidra til å sikre at smittefarlig avfall ikke medfører far... 23.12.05

Ny rapport om kostholdsråd for sjømat

Det er ikke nok at fisken du kjøper er fersk, den bør også være fri for miljøgifter. En ny rapport viser historikken bak bruk og utarbeidelse av kostholdsråd for sjømat som... 13.12.05

Nytt regelverk for avløp

Miljøverndepartementet har vedtatt et nytt regelverk som gir en helhetlig regulering av avløpsområdet. 23.12.05

På vei mot nullutslippsmålene

Petroleumsvirksomheten ser ut til å nå målene for nullutslipp til sjø i kategorien tilsatte miljøfarlige kjemikalier. Utslippsreduksjonene mangler foreløpig i kategorien olje og... 06.12.05

Regler gir færre miljøgifter i produkter

Forbrukerne utsettes for færre produkter med kadmium, bly og ftalater enn tidligere. Det viser SFTs undersøkelse av over 2000 forbrukerprodukter. Krav til produktinnhold og fler... 05.12.05

Reguleringsplan for Malmøykalven stadfestet

Miljøverndepartementet har stadfestet reguleringsplanen for dypvannsdeponi ved Malmøykalven. Dette innebærer at arbeidet med fjerning av de forurensede bunnsedimenter fra Oslos... 06.12.05

Revidert stoffliste søkbar

Den norske stofflisten inneholder informasjon om ca. 3500 stoffer. Rundt 900 stoffer som fikk ny eller endret klassifisering fra 31. oktober 2005, er nå søkbare i den elektronis... 22.12.05

SFTs vurdering av 19. konsesjonsrunde

De mest kystnære blokkene i Norskehavet og Barentshavet som er utlyst i 19. konsesjonsrunde for olje- og gassvirksomhet, bør ikke tildeles nå. Det skriver SFT i et brev til... 02.12.05

Sikker deponering av sedimenter i Oslo

SFT har stilt strenge krav til nedføringen av forurensede masser i deponiet ved Malmøykalven. Det systemet som velges, skal sørge for at partiklene ikke sprer seg. 13.12.05

Skytefelt over Mjøsa avvikles i 2009

SFT vil at testskytingen til Nammo Raufoss AS over Mjøsa skal opphøre innen 1. juni 2009. Inntil da får selskapet strengere regler for når skytingen kan foregå. Begrunnelsen for... 01.12.05

Storstilt aksjon avdekket mange feil

Biloppsamlingsplassene må både bli flinkere til å hindre forurensning av omgivelsene og håndtere farlig avfall bedre. Det er konklusjonen etter at Fylkesmannen og SFT har... 19.12.05

Tillater mudring i Oslo havn

SFT tillater mudring av ca. 650.000 kubikkmeter (m3) forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt. Dette er ledd i en helhetlig opprydding i Oslo havn.  09.12.05

Utskifting av omnar gav mindre støv

Vedfyring er den viktigaste kjelda til utslepp av svevestøv. Hadde det ikkje vore for ei omfattande utskifting frå gamle vedomnar til nye, reintbrennande omnar, ville utsleppa... 06.12.05