Støy fra biltrafikken plager flere

Støyplagene fra veitrafikken økte med 5 prosent fra 1999 til 2003, mens støyplagene fra jernbanetrafikk, flyplasser og industri gikk ned med henholdsvis 20, 22 og 6 prosent. Det viser nye tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) har fått fram på oppdrag fra SFT.

Siden veitrafikken står for størstedelen av støyplagen, ble det flere nordmenn som ble plaget av støy. Veitrafikken stod for 78 prosent av kartlagt plage i 2003.

Industri, bygg og anlegg, jernbane og luftfart stod for 4 prosent hver, mens annen næringsvirksomhet bidro med 3 prosent. Resten av støyplagene skyldtes skytebaner og motorsportbaner med til sammen 3 prosent.

Nasjonalt mål om redusert støyplage

Det nasjonale målet er å redusere støyplagen med 25 prosent fra 1999 til 2010. Det er nå nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe som skal evaluere det nasjonale målet for støy og utarbeide en konkret handlingsplan med tanke på å redusere støy. Gruppas arbeid skal legges fram i begynnelsen av 2006.

Behov for trafikkdata for kommunale veier

Det er en betydelig andel av støyplagene som skyldes kommunale veier. Denne kilden bidrar mer enn hva vi tidligere har trodd. Dette skyldes i stor grad at det er svært mange personer som bor i nærheten av kommunale veier, og med relativt liten avstand til veien.

I hovedsak er disse personene utsatt for støynivåer i de lavere intervallene, selv om det også er noen av disse veiene som har mye trafikk, og dermed høye støynivåer. Det finnes imidlertid svært lite grunnlagsinformasjon om trafikkmengden på kommunale veier, og usikkerheten i støyberegningene fra disse veiene er derfor stor.

Må ha bedre trafikkdata

Trafikktall er helt sentralt når støy skal beregnes. Det er derfor viktig at det framskaffes bedre trafikkdata for kommunale veier i tiden framover. Kommunene kan legge slike data inn i den nasjonale Vegdatabanken, men de har hittil i liten grad gjort dette.

 

Relaterte lenker

Tema