Høring om POPs

SFT sender EUs forordning om persistente organiske forbindelser (POPs) på høring. Høringsfristen er 1. juni 2005.

Persistente organiske miljøgifter (POPs)

  • Giftige og/eller lite nedbrytbare og bioakkumuleres i organismer
  • Stoffene dannes ved biologiske prosesser, i industrielle prosesser eller ved forbrenning
  • PCB, dioksiner PAH, bromerte flammehemmere og PFOS-forbindelser er eksempler på organiske miljøgifter
Norge har ratifisert både den globale Stockholmkonvensjonen om POPs og POPs-protokollen under ECE- konvensjonen om langtransportert grensekryssende luftforurensning. Avtalene har styrket den internasjonale reguleringen av miljøgifter.

EUs regelverk

EU vedtok i fjor en forordning om POPs med regler om produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling for stoffer i de to avtalene.

Norsk regelverk

Før norsk ratifikasjon konkluderte SFT med at avtalenes krav i all hovedsak er oppfylt gjennom eksisterende norsk regelverk. Det tas sikte på at EU-forordningen med eventuelle tilpasninger gjennomføres i forskrifts form. Forordningen vil ikke foreligge i norsk oversettelse før den er tatt inn i EØS-avtalen.

 

Tema