April

5,2 millioner til oppryddingsplaner

5,25 millioner kroner fra SFT skal bidra til at det innen utgangen av 2005 foreligger tiltaksplaner for forurenset sjøbunn i 17 av våre mest forurensede fjordområder. Planene sk... 06.04.05

Båtpussen forurenser - ta forholdsregler

Båtforeninger og båteiere må hindre spredning av miljøgifter fra båtpuss og båthold. Småbåthavnene er forurenset med TBT, PAH, og i noen tilfelle kobber. 25.04.05

Boring på Ormen Lange-feltet

Hydro og Shell søker om tillatelse etter forurensningsloven for boring og komplettering av åtte produksjonsbrønner på Ormen Lange-feltet i Norskehavet. Høringsfristen er 3. juni... 21.04.05

Endrer kostholdsråd for Ranfjorden

På grunn av nye resultater av tungmetaller og PAH i Ranfjorden i Nordland, utvider Mattilsynet området som det gis kostholdsråd for. Rådet blir nå: Konsum av skjell fanget... 29.04.05

Får pålegg etter utslipp i Barentshavet

Petroleumstilsynet og SFT har gitt Statoil ASA et pålegg etter utslipp av hydraulikkolje onsdag fra riggen "Eirik Raude" i forbindelse med boring av en letebrønn i Barentshavet. 15.04.05

Fjerner Mjøsa-slam med flammehemmere

Målinger har avdekket høye nivåer av bromerte flammehemmere i kanalen som går sør på Strandtorget i Lillehammer. SFT og Fylkesmannen i Oppland vil nå fjerne det forurensede... 20.04.05

Foreslår forbud mot bruk av deka-BDE

Bruken av den bromerte flammehemmeren deka-bromdifenyleter (deka-BDE) må begrenses for å unngå utslipp til miljøet. SFT foreslår derfor et forbud fra 1.juli 2006. Høringsfristen... 15.04.05

Handlingsplan for kvikksølv

Miljøverndepartementet har lagt fram en handlingsplan for å redusere utslipp av kvikksølv. SFT skal i løpet av 2005 vurdere et generelt forbud mot kvikksølv i produkter, med... 27.04.05

Høring om POPs

SFT sender EUs forordning om persistente organiske forbindelser (POPs) på høring. Høringsfristen er 1. juni 2005. 15.04.05

Klage på dispensasjon til Langøya

Svelvik og Sande kommuner klager på at NOAH Langøya får dispensasjon fra kravet om dobbel bunntetting av to deponier. SFT mener forholdene på Langøya utenfor Holmestrand i... 25.04.05

Klimagassutslippene øker fortsatt

Utslippene av klimagasser økte med drøyt 1 prosent i 2004 i forhold til 2003. Foreløpige beregninger fra Statistisk sentralbyrå og SFT viser at utslippene var nesten 11 prosent... 05.04.05

Kritisk til utslepp i Barentshavet

SFT er svært kritisk til uhellsutsleppet av 1,6 kubikkmeter hydraulikkolje frå riggen "Eirik Raude" i Barentshavet. Petroleumstilsynet og SFT vil granske hendinga i løpet av kor... 13.04.05

Lyspunkter for miljøet i sjøen

SFTs overvåkning av organiske miljøgifter i fisk og skalldyr langs norskekysten viser tegn til forbedringer på enkelte områder. For tungmetaller som kvikksølv og kadmium, er ikk... 15.04.05

Miljøgifter i kanalen er fjernet

Slammet med bromerte flammehemmere er nå fjernet fra kanalen sør på Strandtorget i Lillehammer. Oppryddingen har vært vellykket og de forurensede massene er sendt til lagring i... 29.04.05

Miljømerkede bilpleieprodukter

SFT har laget en oversikt over miljømerkede bilpleieprodukter som finnes i handelen. 08.04.05

Mulig utsettelse i Dramstadbukta

Drammen Skipsreparasjon AS har søkt om utsatt frist for deponering av masser i Dramstadbukta. Det er Fylkesmannen i Buskerud som behandler søknaden om å forskyve arbeidet med... 01.04.05

NMVOC-utslipp redusert med 30 prosent

Utslippene av flyktige organiske forbindelser (NMVOC) var i 2004 på 266.000 tonn. Foreløpige beregninger fra Statistisk sentralbyrå og SFT viser at dette er mer enn 30 prosent... 06.04.05

Norges regnskap for klimagasser klart

SFTs rapport med Norges klimagassregnskap for 1990-2003 er sendt sekretariatet til FNs klimakonvensjon. Rapporteringen er en del av Norges forpliktelse under Klimakonvensjonen. 20.04.05

Nye tall for flammehemmere i Mjøsørret

En ny undersøkelse viser at innholdet av bromerte flammehemmere i mjøsørret på 2-3 kilo er omtrent lik som i stor ørret på rundt 10 kilo. 07.04.05

Opprettholder SFTs utslippstillatelse

Miljøverndepartementet opprettholder SFTs utslippstillatelse til Statoils planlagte leteboring i Barentshavet (Guovca). Etter departementets vurdering er konsekvensene av boring... 01.04.05

Penger til ny kunnskap om vassdragene

SFT gir 3 millioner kroner til miljøutredninger i Vansjø-Hobølvassdraget i Østfold og Akershus, og 1 million kroner til miljøutredninger i Jærvassdraget i Rogaland. 13.04.05

Revidert tillatelse til Borregaard Industries

SFT gir Borregaard Industries Ltd. en revidert tillatelse som omfatter hele fabrikkanlegget i Sarpsborg. Den nye tillatelsen gir bedre kontroll med utslippene til luft og vann f... 01.04.05

Søker om boring på Fram Øst

Hydro har søkt SFT om utslippstillatelse for boring på Fram Øst og Fram Vest med boreriggen "Bideford Dolphin". Selskapet har beskrevet miljørisiko og beredskap knyttet til... 11.04.05

Søker om forsøk med oljeutslipp

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) søker SFT om syv forsøk med utslipp av til sammen 80 kubikkmeter stabilisert råolje. Målet er blant annet feltutprøving av... 07.04.05

Stabile NOx-utslipp, men må reduseres

Utslippene av nitrogenoksider (NOx) var i 2004 omtrent på samme nivå som året før. Utslippene må imidlertid reduseres med 30 prosent innen 2010 for at Norge skal overholde... 05.04.05

Strammer opp importørene

SFT gjennomfører nå en kontrollaksjon mot import av produkter som inneholder miljøfarlige stoffer. 26.04.05

Tilleggsutredning om Tjeldbergodden

Statoil ASA søkte i fjor om utslippstillatelse fra et nytt gasskraftverk og en utvidelse av metanolfabrikken på Tjeldbergodden. Statoil har nå utarbeidet en tilleggsutredning.... 13.04.05

Vefsnfjorden friskmeldes

Bruk av renere teknologi ved Elkem Aluminum i Mosjøen har resultert i at Mattilsynet opphever kostholdsrådene for blåskjell i Vefsnfjorden og indre Leirfjorden. Det er første ga... 26.04.05

Vil hindre at frostvæske gir barneulykker

Mellom 40-60 barn her i landet blir meldt skadet hvert år fordi de drikker frostvæske. SFT foreslår en nasjonal regulering av frostvæsker med etylenglykol. 08.04.05

Forbud mot blyhagl

Fra 1. januar 2005 ble det forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke blyhagl i Norge. Et tilsvarende forbud gjelder i Danmark og Nederland og det blir snart... 20.04.05