Oktober

Biloppsamlingssystemet i Norge 25 år

Til sammen 1,8 millioner biler er samlet inn siden Norge innførte biloppsamlingsordningen i 1978 – som første land i verden. Ordningen har gitt betydelige miljøgevinster. 16.10.03

Ikke brenn impregnert tre

Dersom du fyrer riktig, kan du redusere forurensende utslipp. SFT advarer blant annet sterkt mot å brenne impregnert tre. Røyken og asken har stoffer som kan være en helserisiko. 16.10.03

Må rydde opp i Folldal-gruve

SFT pålegger Nærings- og handelsdepartementet som eier av grunnen, å gjennomføre tiltak for å redusere avrenningen av tungmetaller fra det gamle gruveområdet i Folldal sentrum.... 02.10.03

Mindre miljøgifter i Grenlandsfjordene

Det er mindre miljøgifter i fisk og skalldyr i Grenlandsfjordene enn tidligere, men nivåene er fortsatt for høye. Det er en rekke kostholdsråd for området. 07.10.03

Mindre miljøgifter i luft og nedbør

Konsentrasjonene av flere tungmetaller som er målt i nedbør ved Lista i Vest-Agder og Birkenes i Aust-Agder, er redusert de siste årene. Også tilførslene av enkelte organiske... 02.10.03

Nasjonalt råd for forurensede sedimenter

Miljøverndepartementet har oppnevnt Nasjonalt råd for forurensede sedimenter. Rundt tjue representanter fra ulike miljøer, blant annet forskning, forvaltning, konsulentvirksomhe... 01.10.03

Oljeboring i nord må utredes mer

Utredningen av konsekvensene av helårig petroleumsvirksomhet i Lofoten-Barentshavet må bygges ut for å bli et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å åpne området. Det skriver S... 01.10.03

Opprettholder utslippsgrenser i Rana

SFT opprettholder tillatelsen til Fundia Armeringsstål AS i Mo i Rana for utslipp av kvikksølv, andre tungmetaller og støv, men anbefaler at tidspunktet for kravene utsettes.... 08.10.03

Sjekker miljøstatus i alt norsk vann

Målet med EUs rammedirektiv for vann er å beskytte og forbedre vannforekomstene - både grunnvannet, vassdragene og kystnære sjøområder. Åtte vannforekomster skal gjennomgås i... 02.10.03

Varm sommer ga farlig luft i Europa

Nivået av bakkenært ozon var i sommer det høyeste på nesten ti år i store deler av Europa. Årsaken var de uvanlig høye temperaturene. Norge hadde imidlertid ingen overskridelser... 29.10.03

www.miljostatus.no årets nettjeneste

Miljøstatus i Norge er kåret til Årets webtjeneste 2003 av Norsk kommunikasjonsforening. 24.10.03