November

Anmelder Norske Shell ASA for oljeutslipp

SFT har anmeldt Norske Shell ASA til politiet for ulovlige oljeutslipp til sjøen fra feltet Draugen, og for manglende gjennomføring av tiltak for å begrense forurensningen. 18.11.03

Bedre opera-oppfølging fra Statsbygg

SFT ser en klar forbedring av Statsbyggs håndtering av forurensede masser på operatomten i Bjørvika i Oslo. Dette er hovedkonklusjonen etter en SFT-inspeksjon. 28.11.03

Farlig avfall overtar for spesialavfall

I en rekke forskrifter er uttrykket "spesialavfall" endret til "farlig avfall". 21.11.03

Forbod mot to bromerte flammehemmarar

I tråd med miljøvernstyresmaktene sin handlingsplan for reduksjon av utsleppa av bromerte flammehemmarar, foreslår SFT forbod mot penta- og okta-bromdifenyleter. Høyringsfristen... 28.11.03

Høyt PCB-innhold i torsk ved Tyssedal

Det er målt svært høye verdier av polyklorerte bifenyler (PCB) i torsk fanget ved Tyssedal i Sørfjorden i Hordaland. PCB-forurensningen stammer sannsynligvis fra rehabilitering ... 21.11.03

Innsjøer og elver mindre sure

54.000 kvadratkilometer innsjøer og elver er blitt mye mindre sure de siste 20 årene. De største forbedringene har skjedd på Østlandet og nordlige deler av Vestlandet.... 04.11.03

Kontrollerer forhandlere av EE-produkter

SFT og Fylkesmannen kontrollerer nå rundt 250 forhandlere av elektriske og elektroniske produkter. Resultatene hittil viser at de fleste forhandlerne kjenner til pliktene, men a... 19.11.03

SFT om oljeboring i nord

Miljøbevegelsen har kommet med sterke påstander om Olje- og energidepartementets (OED) utredning om konsekvensene av helårlig olje- og gassutvinning i Lofoten og Barentshavet. I... 15.11.03

Sjøbunnopprydding i Sandefjord

Mesteparten av miljøgiftene i Kamfjordkilen i Sandefjord er fjernet og et viktig pilotprosjekt skal nå oppsummeres. En foreløpig rapport fra Sandefjord kommune viser at det ligg... 19.11.03

Tillater naturgassdistribusjon i Rogaland

SFT gir Lyse Gass tillatelse til å distribuere inntil 70 millioner kubikkmeter (Sm3) naturgass per år i Rogaland. Nettet skal forsyne forbrukerne med naturgass som energikilde,... 28.11.03

Tredjepartstiltak ved gasskraftverk

I utslippstillatelsene til de planlagte gasskraftverkene på Kårstø og Kollsnes kan Naturkraft søke om tredjepartstiltak for å redusere utslippene av nitrogenoksider (NOx). SFT... 13.11.03

Vil opprettholde Snøhvit-tillatelse

Utslippstillatelsen til energianlegget til Snøhvit LNG på Melkøya utenfor Hammerfest ble påklaget av Statoil og tre miljøorganisasjoner. SFT anbefaler Miljøverndepartementet å... 13.11.03