Redusert bruk av kreftfremkallende stoffer

Forbruket av kreftfremkallende, arvestoff- eller reproduksjonsskadelige produkter gikk ned med over 60 prosent fra 1999 til 2001.

Dette går fram av en undersøkelse som Statistisk sentralbyrå (SSB) har utført på oppdrag fra SFT. Analysen er basert på data fra Produktregisteret, Statens sentrale register over kjemiske produkter.

 

 
CMR 1999-2001: Forbruk av produkter klassifisert som CMR, kronisk og allergifremkallende (tonn) og akutt giftige og miljøskadelige (kilo). Figur: SSB.

Sterk nedgang i CMR-klassifiserte produkter 
Det har vært en nedgang på over 60 prosent for såkalt CMR-klassifiserte produkter registrert i 1999-2001.

CMR er produkter som er kreftfremkallende eller arvestoff- og reproduksjonsskadelige

Nedgangen skyldes hovedsakelig redusert bruk av CMR-klassifiserte produkter i renseribransjen, som et resultat av innføring av avgift på perkloretylen benyttet ved tekstilrensing. Det har i samme periode også vært en nedgang i bruk av CMR-klassifiserte stoffer i produkter som maling og lakk, samt ulike utfyllingsmaterialer.

Økt bruk av allergifremkallende produkter

Forbruket av allergifremkallende produkter økte derimot med 200 tonn eller 14 prosent fra 1999 til 2001. Dette skyldes i hovedsak økt forbruk av maling og lakkprodukter, samt rengjøringsmidler som er klassifisert som allergifremkallende.

Få produkter som kan gi kroniske helse- og miljøeffekter
Når det gjelder produkter som kan gi kroniske effekter, produkter som er klassifisert som akutt giftige og miljøklassifiserte produkter, er forbruket lavt med både små mengder og få produkter. Datagrunnlaget for miljøklassifiserte produkter er imidlertid spinkelt, fordi kravet om klassifisering og merking av miljøskadelige stoffblandinger først trådte i kraft 1. januar 2002 med ett års overgangstid.

Nasjonalt mål å redusere bruken av farlige kjemikalier

Det er et nasjonalt mål å redusere vesentlig bruk og utslipp av kjemikalier som forårsaker skade på helse og miljø (Stortingsmelding nr 24, 2000-2001). Nøkkeltall i denne sammenheng er utviklingen i bruk av farlige kjemikalier fordelt på ulike bransjer, utvalgte produkttyper og utvalgte stoffer/stoffgrupper. Hensikten med prosjektet til SSB og SFT har vært å utvikle et sett av indikatorer som skal vise utviklingen i bruk av enkelte produkter som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer.

Helse- og miljøskadelige stoffer i husholdningene

Fokuset i denne kartleggingen har vært på husholdningsprodukter. Husholdningene bruker en rekke produkter som kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer. Arbeidet inkluderer også kjemikalier brukt i næringer som for eksempel tjenesteytende næringer og bygg og anlegg, da disse næringene til en viss grad medfører allmenn eksponering. Produktene i dette arbeidet omfatter i hovedsak maling, lakk og rengjøringsmidler.

Behov for å utvikle statistikken

Dette er et ledd i arbeidet med å utvikle statistikk over kjemikaliebruk i husholdningene og andre næringer.   

Relaterte lenker

Tema