Mars

Anmelder Rana-bedrift

SFT har anmeldt Fundia Armeringsstål AS i Mo i Rana til politiet fordi bedriften lot være å iverksette tiltak etter at de i mai i fjor oppdaget høye utslipp av dioksiner. De... 28.03.03

Beredskap mot akutt forurensning

Med akutt forurensning menes forurensning av betydning for miljøet, som inntrer plutselig og som ikke er tillatt etter forurensningsloven. I Norge består beredskapen mot akutt... 31.03.03

Bør ta i bruk miljøledelse

Miljøledelsessystemet EMAS utvides slik at alle bedrifter og organisasjoner nå omfattes av ordningen. Miljøverndepartementet har vedtatt en ny forskrift som skal regulere den... 24.03.03

Bruk av bromerte flammehemmere kartlagt

Forbruket av bromerte flammehemmere i Norge er minst 300 tonn per år. Elektriske og elektroniske produkter står for om lag to tredeler av det totale forbruket. 20.03.03

Bruk av impregnert trevirke

Stoffene som brukes til impregnering av trevirke kan være både helse- og miljøskadelige. Impregneringsstoffene tilføres miljøet, delvis på grunn av utlekking ved bruk, men... 03.03.03

Deklareringsplikt på farlige kjemikalier

Farlige kjemiske stoffer og produkter som produseres eller innføres til Norge i mengder over 100 kilo per år for omsetning eller yrkesmessig bruk, skal deklareres til... 12.03.03

Deponiforskriften setter strenge miljøkrav

Forskrift om deponering av avfall (deponiforskriften) setter strengere miljøkrav til avfallsdeponier (fyllplasser) enn tidligere. Den skal sikre at deponering av avfall skjer på... 21.03.03

Energiscenarier med og uten naturgass

Hva skjer med klimagassutslippene ved økt satsing på naturgass på Jæren? Asplan Viak har på oppdrag fra SFT analysert miljøkonsekvensene av flere alternativer for energiforsynin... 11.03.03

Kontroll av farlig avfall er i gang

Mer enn 500 virksomheter får i disse dager besøk av kontrollører fra miljøvernavdelingene hos fylkesmennene. Den landsomfattende kontrollen av virksomheters håndtering av farlig... 11.03.03

Kontrollerer CCA-forbudet

I løpet av våren 2003 vil SFT og Fylkesmannen kontrollere at forbudet mot å importere og omsette krom- og arsenimpregnerte treprodukter blir overholdt. 12.03.03

Nye kart over miljøgifter i ferskvannsfisk

SFTs nye kart viser innholdet av miljøgifter i ulike fiskearter rundt om i landet. Nivåene av miljøgifter i ferskvannsfisk er stort sett lave, men ferske undersøkelser viser at... 21.03.03

Overvåker dumpet ammunisjon i Mjøsa

SFT godkjenner overvåkingsprogrammet for den dumpede ammunisjonen i Mjøsa og forslaget til arealbruksrestriksjoner. Nammo AS og Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning må ha klar de... 21.03.03

Rapportering av VOC-utslipp

VOC-forskriften krever at en rekke industrivirksomheter som benytter organiske løsemidler skal rapportere utslippene til forurensningsmyndighetene. 05.03.03

Rask reaksjon fra regntøybransjen

Produsenter og importører av regntøy til små barn har nå satt igang tiltak for å erstatte regntøy med forbudte ftalater med regntøy av andre stoffer. 11.03.03

Redusert bruk av kreftfremkallende stoffer

Forbruket av kreftfremkallende, arvestoff- eller reproduksjonsskadelige produkter gikk ned med over 60 prosent fra 1999 til 2001. 24.03.03

Klifs beredskap ved hendelser

Ansvaret for den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning ble overført fra Klif til Kystverket fra 1. januar 2003. Klif stiller fortsatt beredskapskrav til kommuner og priva... 18.03.03

Sikrer gjenvinning av emballasjeavfall

Miljøverndepartementet og emballasjebransjen har inngått nye avtaler for å sikre fortsatt innsamling og økt gjenvinning av emballasjeavfall: plast, metall, brunt papir, kartong ... 26.03.03

Svoveltilførslene til Norge halvert

Svoveltilførslene med luft og nedbør til Norge er mer enn halvert de siste 20 årene. Også nitrogentilførslene har gått noe ned. 12.03.03

Veiledning til forskrift om lokal luftkvalitet

En forskrift som ble vedtatt i fjor, gir kommunene forurensningsmyndighet over lokal luftkvalitet. En ny veileder og håndbok skal hjelpe dem i arbeidet. 06.03.03