Mai

Best vannkvalitet ytterst i fjorden

De lokale fjordarmene i Ytre Oslofjord og Breiangen viser tegn til overgjødsling. Vannkvaliteten er bedre i de ytre delene av Oslofjorden, med lavere konsentrasjoner av... 12.05.03

EUs utslipp av klimagasser øker

Klimagassutslippene fra EU-landene økte med én prosent fra 2000 til 2001. Det er andre år på rad at utslippene øker. Også Norges klimagassutslipp økte i denne perioden. 20.05.03

Flere PCB-vinduer samles inn

Omkring 1100 kilo PCB ble samlet inn fra isolerglassvinduer i 2002. Dette er nesten fire ganger mer enn året før, da cirka 300 kilo av denne miljøgiften ble samlet inn. 08.05.03

Handlingsplan for å redusere PCB-utslipp

Miljøvernmyndighetene har laget en handlingsplan for å redusere nye tilførsler av miljøgiften PCB. Planen innebærer både utfasing og opprydning av PCB i produkter, avfall,... 08.05.03

Kontrollerer trykkimpregnert trevirke

SFT og Fylkesmannen gjennomfører nå en landsomfattende kontrollaksjon for å påse at forbudet mot å importere og omsette krom- og arsenimpregnerte treprodukter blir overholdt. 30.05.03

Manglende miljøoppfølging i Bjørvika

SFT ser alvorlig på forholdene som ble avdekket under en kontroll av arbeidene med operabygget i Oslo. Arbeidene kunne ført til betydelig fare for forurensning. Statsbygg må ret... 06.05.03

Manglende vurdering av kjemikalier

SFTs kontroller i 2002 viser at mange virksomheter som bruker kjemikalier, forsømmer plikten til å forsikre seg om at de bruker de minst miljøskadelige produktene. En rekke... 22.05.03

Må rapportere lufttiltak på sokkelen

SFT ber operatørene på norsk sokkel rapportere status og planer for energieffektivisering og gjennomføring av tiltak for å redusere utslipp til luft. 23.05.03

Miljøframskritt i fare

Miljøtilstanden i Europa er på mange områder blitt bedre det siste tiåret. Men framover kan økonomisk vekst uten tilstrekkelige miljøtiltak true framgangen på miljøfronten.... 19.05.03

Skjerper kravene til Lillehammer-bedrift

SFT har varslet Gudbrandsdalens Uldvarefabrikk AS om at bedriften kan bli pålagt å stanse utslippene av den bromerte flammehemmeren penta brom difenyleter (penta-BDE). 06.05.03

Tillater båtløp på Mjøsa

SFT har gitt Hedmark Idrettskrets tillatelse til å arrangere offshore-race på Mjøsa 1.-3. august 2003. 14.05.03

Verdifull kunnskap om PCB-opprydding

PCB-oppryddingen ved marinebasen Haakonsvern er fullført. Forsvarets oppryddingstiltak har redusert konsentrasjonen av PCB i sedimentene i sjøen ved Haakonsvern med omkring 90... 22.05.03