Juni

19 mill. til fjordopprydding i Kristiansand

Miljøverndepartementet og SFT tildeler 8 millioner kroner til opprydding av forurenset sjøbunn i Kristiansandsfjorden i 2003. I tillegg gis tilsagn om 11 millioner kroner for 2004. 16.06.03

Farlig avfall lagres ikke forsvarlig

Ni av ti kontrollerte virksomheter leverer farlig avfall til godkjente innsamlingssystemer. Men bare omkring halvparten av virksomhetene lagrer det farlige avfallet på... 13.06.03

Flere produkter har barnesikret lukning

SFTs kontroll av barnesikret lukning avdekket kun et fåtall produkter som ikke var sikret i henhold til standarden. Det er likevel viktig at forbrukerne sjekker nøye når de kjøp... 30.06.03

Godkjenner utredning av dypvannsdeponi

SFT godkjenner Oslo havnevesens konsekvensutredning av dypvannsdeponi for forurensede sedimenter ved Malmøykalven i Oslofjorden. Havnevesenet må søke SFT om tillatelse etter... 25.06.03

Handlingsprogram mot utslipp til Mjøsa

SFT har i samråd med miljøvernavdelingene hos fylkesmennene i Hedmark og Oppland laget et handlingsprogram for å overvåke og redusere tilførselen av bromerte flammehemmere til... 27.06.03

Høye returandeler for drikkeemballasje

Bryggeri- og mineralvannforeningen (BROM) og Norsk resirk AS var flinkest til å samle inn emballasje til drikkevarer i 2002, viser ferske tall fra SFT. 17.06.03

Kontroll av barnesikret lukning

SFT vil i juni kontrollere at produkter som inneholder helsefarlige kjemikalier har barnesikret lukning. Tennvæske, white spirit og avløpsåpnere er eksempler på slike produkter.  10.06.03

Lillehammer-bedrift må stanse utslipp

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS må stanse utslippene av bromerte flammehemmere så snart som mulig og senest innen 30. desember 2003. Lillehammerbedriften må videre analysere... 12.06.03

Må redegjøre for bruk av hvitt fosfor

SFT pålegger Forsvarets Overkommando å redegjøre for bruken av hvitt fosfor i ammunisjon i skytefelt i Norge. 23.06.03

Ny utslippstillatelse til NOAH Langøya

NOAH får ny tillatelse til sluttbehandling av farlig avfall og forurensede masser ved anlegget i Holmestrand. 06.06.03

Pålegg om opprydding av DDT

Om lag 40 planteskoler er pålagt å rydde opp DDT-forurensning på eiendommene. 30.06.03

PCB-innsamling i fare

SFT ser alvorlig på at glass- og vindusbransjen ikke har fått på plass en vederlagsordning for å finansiere retursystemet for PCB-holdige isolerglassruter. SFT vil vurdere tilta... 13.06.03

Reinseribransjen tek farleg avfall på alvor

Norsk renseri- og vaskeriforbund og Norsk gjenvinning AS har inngått ei avtale om innsamling av farleg avfall frå reinseri og vaskeri. – Avtala er eit viktig bidrag til å auke... 18.06.03

Tillatelse til energianlegget i Snøhvit LNG

SFT gir utslippstillatelse for energianlegget til Snøhvit LNG på Melkøya i Hammerfest kommune i Finnmark. Statoil får tillatelse til å slippe ut 920.000 tonn karbondioksid (CO 2... 23.06.03