Hensikten med avløpsforskriften

Hensikten med å utvikle en felles forskrift for avløpsanlegg kan deles i tre.

1) Fastsette statlige minstekrav til visse avløpsanlegg
Selvbærende krav skal utvikles der det er internasjonale forpliktelser. Forskriften bør:

 • Tilpasses krav i EUs avløpsdirektiv
 • Opprettholde eksisterende rensekrav for større avløpsanlegg på strekningen Svenskegrensen-Lindesnes og tilhørende nedbørfelt av hensyn til Nordsjødeklarasjonene, herunder Bergensdeklarasjonen, og EUs avløpsdirektiv

2) Mer hensiktsmessig myndighetsfordeling mellom stat og kommune
SFT skal vurdere hensiktsmessigheten av å

 • Øke kommunenes myndighet for avløpsanlegg ut over 1.000 personenheter (PE) 
 • Gi kommunene adgang til å fastsette krav til påslipp av avløpsvann fra virksomheter til avløpsnett 
 • Overføre myndighet for utslipp av fotokjemikalier og amalgamholdig avløpsvann

3) Forenkle regelverket
SFT skal vurdere muligheten av å

 • Oppheve dagens henvisningsforskrift av 17.9.1996 
 • Forbedre og innlemme dagens forskrift av 12.4.2000 om utslipp fra mindre avløpsanlegg
 • Tilpasse og innlemme SFTs forslag av 17.11.2000 om en ny forskrift om oljeholdig avløpsvann (eksisterende forskrift fra 1983 oppheves)
 • Tilpasse og innlemme deler av forskrift av 24.7.1992 om håndtering av fotokjemikalier fra virksomhetene innen foto, røntgen og grafisk industri
 • Tilpasse og innlemme deler av forskrift av 23.9.1994 om amalgamholdig avløpsvann og amalgamholdig avfall fra tannklinikker og tannlegekontorer
 • Samordne eller innlemme forskrift 22. 2.1980 om utslipp av avløpsvann, som er fastsatt av Helsedepartementet
 • Fjerne konsesjonsbehandlingssystemet for anlegg som omfattes av avløpsdirektivets konkrete rensekrav og – om mulig – for andre avløpsanlegg, gjennom fastsettelse av selvbærende krav i forskrift
 • Ha hjemmelsgrunnlag for et fremtidsrettet rapporteringssystem basert på KOSTRA

Tema