Utslippstillatelse til Elkem Rana AS

Elkem Rana AS får tillatelse til å starte produksjon av manganlegeringer i Mo i Rana i Nordland.

Tillatelsen gjelder utslipp fra produksjon av manganlegeringer. Oppstart er planlagt til juni-juli 2003. Forurensningsmessig har denne produksjonen mange fellestrekk med produksjon av ferrokrom, som Elkem Rana AS tidligere drev.

Strenge krav til utslipp til luft og vann

Utslippstillatelsen inneholder spesifikke krav som skal begrense utslippene til luft og vann, samt krav til avfallshåndtering. Utslipp til luft omfatter blant annet støv og tungmetaller. Utslippene til vann vurderes som lave.

Redusere utslipp og sikre sysselsetting

SFT betrakter manganproduksjonen som en ny virksomhet. Virksomheten får derfor strengere krav enn eldre virksomheter. Etableringen skjer videre i et område som fra før er belastet med støv- og tungmetallutslipp fra annen metallurgisk virksomhet. I fastsettelse av utslippskravene har SFT lagt vekt på å forene hensynet til lokale miljøforhold og nasjonale mål om reduksjon av helse- og miljøskadelige utslipp med målet om ny virksomhet og sysselsetting i Rana-samfunnet.

Klageadgang

SFTs vedtak kan påklages Miljøverndepartementet innen tre uker.

Relaterte lenker

Tema