Plan mot bromerte flammehemmere

En ny handlingsplan skal sikre en vesentlig reduksjon i utslippene av bromerte flammehemmere. Dette er en gruppe kjemiske stoffer som anses for å være blant de farligste miljøgiftene, og utgjør en økende trussel for miljø og helse.

Bromerte flammehemmere brukes i blant annet elektriske og elektroniske produkter, bygningsmaterialer og tekstiler for å gjøre produktene mindre brannfarlige. 

Økende konsentrasjon i mennesker og miljø

Stoffene har meget stabile forbindelser, og de oppkonsentreres derfor i næringskjeden når de sprer seg i miljøet. Undersøkelser viser økende konsentrasjoner av bromerte flammehemmere i blod og morsmelk, sedimenter, fisk og fugleegg.

Miljøgiften er også funnet i fjerntliggende områder som for eksempel Arktis. 

Føre var-prinsippet

Det finnes flere ulike bromerte flammehemmere. Det er fortsatt uvisst hvor farlig enkelte av disse stoffene er, og hvilke skader de kan påføre helse og miljø. Erfaring med opprydning fra tidligere tiders utslipp av miljøgifter som PCB, DDT og kvikksølv, tilsier imidlertid at man bør være føre var. 

Handlingsplanen peker ut blant andre følgende tiltak:

  • Forbud mot bruk av tre enkeltstoffer og en nøye oppfølgning av ytterligere to stoffer                                
  • Aktiv deltakelse i det internasjonale arbeidet for reduksjon av utslipp av bromerte flammehemmere                                
  • Skjerpet kontroll med bruk, innsamling og avfallsbehandling av slike stoffer og produkter som inneholder bromerte flammehemmere                                
  • Fortsatt informasjonsspredning for blant annet å sikre etterspørselen etter produkter uten bromerte flammehemmere eller alternativer som er minst mulig helse- og miljøskadelige                                
  • Tiltak for innhenting av mer kunnskap om hva som skjer ved forbrenning og deponering av produkter som inneholder bromerte flammehemmere 

SFT har ansvar for oppfølging av planen

Handlingsplanenen er utarbeidet av SFT og ble vedtatt av Miljøverndepartementet 30. desember i fjor. SFT vil ha ansvaret for å gjennomføre handlingsplanen.

Relaterte lenker

Tema