Opprydding av forurenset sjøbunn

Nå går startskuddet for arbeidet med å lage fylkesvise planer for opprydding av forurenset sjøbunn i norske kyst- og fjordområder. De første tiltaksplanene skal være ferdige innen 2005.

SFT har i samråd med fylkesmennene valgt ut 29 av landets mest forurensede kyst- og fjordområder. Disse skal prioriteres i første omgang. 

Sikrer lokal forankring

Kildene til forurensning og forurensningsnivå varierer med de ulike fjordene. Tilsvarende vil behovet for opprydding vurderes ut fra lokale problemer og behov. Tiltaksplanene skal være utgangspunkt for å bestemme hvilke tiltak som skal gjennomføres, og skal sikre lokal forankring i arbeidet.

Stort lokalt miljøproblem

Forurenset sjøbunn er et av våre alvorligste lokale miljøproblemer. Stortingsmelding nr 12 (2001-2002) ”Rent og rikt hav” lanserer fylkesvise tiltaksplaner som et viktig verktøy i opprydningsarbeidet. I et brev til alle landets fylkesmenn, understreker miljøvernminister Børge Brende på nytt regjeringens høye ambisjoner på dette området.

Første rapport innen november

Tiltaksplanene for de mest forurensede områdene skal være ferdige innen 2005. Første fase i arbeidet blir å sammenstille eksisterende informasjon om miljøtilstanden i fjordene og kildene til forurensning. Fase 1 skal gjennomføres i 2003, med rapporteringsfrist 1. november. På bakgrunn av dette, skal områdene som bør prioriteres med tanke på videre undersøkelser og tiltak i fase 2 velges ut.

Midler til rådighet

SFT vil stille midler til rådighet for fylkesmenne slik at arbeidet skal komme godt i gang i 2003.

Det skal være laget fylkesvise tiltaksplaner for alle forurensede fjorder innen 2009.

Tiltaksplanene skal blant annet inneholde:  

  • Oversikt over omfang og utbredelse av forurensningene, og en omtale av hvilke problemer dette eventuelt skaper for fiske, fangst og fiskeoppdrett.       
  • Oversikt over utslippskilder. Også sedimentenes betydning som kilde til forurensning skal beskrives.       
  • Beskrivelse av effekter og kostnader ved gjennomføring av tiltak på land og i sjø.       
  • Forslag til hvilken miljøkvalitet som skal oppnås i fjordområdet.       
  • Avklaring av hvem som er ansvarlig.        
  • Plan for finansiering av tiltakene.

Mer om områdene som det skal lages tiltaksplaner for innen 2005

Relaterte lenker

Tema