Mindre utslipp fra avfallsforbrenning

En ny forskrift skal sikre at forbrenning av avfall skjer på en miljømessig forsvarlig måte. Skadevirkninger på miljøet og menneskers helse skal reduseres så langt det er mulig.

Forskrift om forbrenning av avfall trådte i kraft fra nyttår. Den gjelder både for de kommunale anleggene, som blant annet brenner husholdningsavfall, for anlegg som brenner spesialavfall og for anlegg i industrien.

Må gjennomføre tiltak

Forskriften vil føre til at omtrent halvparten av alle forbrenningsanlegg må gjennomføre tiltak dersom de skal fortsette å brenne avfall. I tillegg til strenge utslippskrav, inneholder den nye krav til målinger og det settes begrensning for driftstid ved brudd på utslippsgrensene. Dette reduserer faren for skader ved overutslipp og brudd på tillatelsene.

Kraftige utslippsreduksjoner

Den nye forskriften vil gi mindre utslipp av støv, forsurende komponenter og tungmetaller som kadmium, kvikksølv og bly, samt dioksiner. For kommunale anlegg som ikke allerede tilfredsstiller slike krav, vil de nye reglene kunne føre til en reduksjon i utslipp av støv og dioksiner på henholdsvis 72 og 45 prosent.

  • Kravene gjelder omgående for nye forbrenningsanlegg som får utslippstillatelse etter 1. januar 2003    
  • Eksisterende anlegg må oppfylle kravene innen 1. januar 2006

Erstatter tre tidligere forskrifter
Forskriften erstatter tre tidligere forskrifter. Den implementerer EU-regelverket på området.

Relaterte lenker

Tema