Må følge opp innsamlingen av farlig avfall

SFT vil skjerpe sikkerheten ved både betjente og ubetjente kommunale mottaksanlegg for farlig avfall. Tiltakene må imidlertid ikke bli så dyre for kommunene at de reduserer tilgjengeligheten for den enkelte husstand.

I forrige uke oppdaget Bergenområdets Interkommunale Renovasjonsselskap (BIR) at det i Åsane utenfor Bergen var ulovlig levert rundt 500 kilo meget giftig og etsende avfall til en ubetjent mottaksstasjon.

Ber kommunene følge opp

SFT ber nå kommunene om å følge opp innsamlingssystemet for farlig avfall bedre, både med tilsynet med de ubetjente stasjonene og med opplæring av driftspersonell.

Kommunene må ha mottaksanlegg

Forskrift om håndtering av farlig avfall kom i 1984. Ved en revisjon i 1994 ble kommunene pålagt å ha et tilstrekkelig mottakstilbud, blant annet for farlig avfall som stammer fra husholdninger. Kommunenes ansvar videreføres i den nye forskriften om farlig avfall som trådte i kraft 1. januar 2003.

SFT har satt standardiserte krav til tre kommunale mottakssystem:

  • Betjente, stasjonære mottak     
  • Ubetjente, stasjonære mottak     
  • Mobile anlegg

Kommunene avgjør selv hvilke(t) system de vil benytte.

Ubetjente mottak kun for privatpersoner

Ifølge regelverket skal ubetjente, stasjonære mottak kun motta leveranser fra husholdningene. Mottakene skal være låst og nøkkel bare utleveres på anmodning. Dessuten skal det påses at avfallet ikke blir etterlatt utenfor mottaket, og det skal etterses/tømmes minst en gang per uke.

Reglene for bedrifter

Bedrifter der det oppstår mer enn 1 kilo farlig avfall per år, har plikt til å levere avfallet sitt minst én gang i året til godkjent betjente mottaksanlegg. Bedriftene må fylle ut et deklarasjonsskjema som blant annet gir informasjon om type og mengde avfall. De må også betale kostandene ved den videre håndteringen av avfallet.

Reglene må følges

Farlig avfall vil alltid representere en risiko. Risikoen øker vesentlig ved uforsvarlig/ukyndig håndtering. Det derfor viktig at reglene følges. SFT har tidligere blitt gjort oppmerksom på at de ubetjente mottakene kan representere en fare, og har vurdert om de bør forbys.

Vil forhindre avfall på avveier

SFT har hittil sett at fordelene ved å få samlet inn mer avfall ved å ha stor tilgjengelighet gjennom ubetjente mottak, har vært større enn risikoen de representerer når de drives som forutsatt. Den vurderingen stadig er oppe i forhold til hvordan systemet fungerer. Hvis leveringsmuligheten blir redusert ved at de ubetjente stasjonene legges ned, vil faren for avfall på avveier øke.

Relaterte lenker

Tema