Fortsatt for mye miljøgifter i Sørfjorden

Fisk og skalldyr fra indre Sørfjorden inneholder fremdeles for høye konsentrasjoner av miljøgifter som kvikksølv og PCB.

Dette går frem av en kartlegging som Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har gjort på oppdrag fra SFT. Rapporten bygger på data fra 2001.

Hovedkonklusjonene i rapporten fra NIVA:

  • Kvikksølvinnholdet i skjell fra indre del av Sørfjorden er, sammen med registreringene fra 1999 og 2000, det høyeste som er konstatert etter 1989. Dette henger trolig sammen med uhellsutslippet fra Outokumpu-Norzink A/S vinteren 1999-2000.                   
  • Kvikksølvnivået i dypvannsfisken brosme fra Sørfjorden var omkring fire ganger høyere enn i den nærliggende Åkrafjorden.                       
  • Det ble registrert ekstremt høye konsentrasjoner av PCB i blåskjell i Tyssedal-området. Analyser tyder på at dette skyldes lekkasjer fra maling/puss i forbindelse med rehabilitering av kraftstasjonen ved Tyssedal.                  
  • Konsentrasjonene av tungmetallene kadmium, bly og sink i blåskjell har gått ned sammenlignet med tidligere år. 

Statlig program for overvåking av forurensning

Miljøundersøkelsene i Sørfjorden og Hardangerfjorden inngår i Statlig program for forurensningsovervåking. Programmet administreres av SFT. I tillegg bidrar de tre store industribedriftene i området - Outokumpu Norzink A/S, Odda Smelteverk A/S, Tinfos Titan & Iron K/S - samt kommunene Odda og Ullensvang i finansieringen av overvåkingen. 

Fortsatt kostholdsråd

Målet med overvåkingen er å kunne vurdere om det er trygt å spise mat fra fjorden, og om det er behov for ytterligere tiltak for å begrense miljøbelastningen i området. Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) fraråder å spise skjell og dypvannsfisk fra området. En bør heller ikke spise torsk og fiskelever fra indre Sørfjorden mer enn én gang i uka. Gravide og ammende bør ikke spise fisk og skalldyr fanget i Sørfjorden.

Skjerper utslippskravene

SFT er i ferd med å revidere utslippstillatelsene til Odda-bedriftene med tanke på å redusere utslippene til Sørfjorden.

Relaterte lenker

Tema