Følger ikke miljøreglene

Flere produsenter og importører i elektronikkbransjen sparer store beløp på å ikke ta forsvarlig hånd om avfallet sitt. Disse kan ødelegge returordningen for elektrisk og elektronisk (EE) avfall. SFT vil endre deler av ordningen for å få bukt med dette problemet.

Produsenter og importører som lar andre betale regningen, undergraver arbeidet med å øke returandelene og redusere utslippene av miljøgifter fra dette avfallet. SFT har beregnet at norske produsenter/importører som ikke betaler, sparer om lag 40 millioner kroner per år.

SFT vil endre ordningen

SFT mener returordningen ikke fungerer etter hensikten. Mange bedrifter benytter seg av ordningen, uten at de betaler for å være med. "Gratispassasjerene" medfører økte kostnader og dårligere konkurransevilkår for de bedriftene som følger reglene.

- Vi har forslått overfor Miljøverndepartementet å gjøre endringer i retursystemet slik at det blir vanskeligere å være gratispassasjer. Vi vil også se nærmere på kontrollrutinene våre, sier seksjonssjef Hans Aasen i SFTs avfallsseksjon.

Bedre kontroll av regelverket

SFT vil i første omgang kontrollere produsentene og importørene i form av stikkprøver. Dessuten vil vi utrede en ordning med betydelig flere kontroller, utført av en tredjepart utenfor SFT. Vi forslår også å presisere regelverket slik at det blir tydeligere for næringslivet og lettere å kontrollere etter.

Kan kreve forhåndsgodkjenning

På lengre sikt vurderer SFT å kreve forhåndsgodkjenning av produsenter og importører. Det kan med andre ord bli forbudt for produsenter og importører å markedsføre EE-produktene sine uten at de har, eller deltar i, en godkjent returordning. Dette må samkjøres med tilpasningen til et nytt EU-direktiv på EE-området.

Kreftfremkallende miljøgifter

Mange EE-produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som PCB, bly, kvikksølv, flammehemmere og kadmium. Eksponering for disse stoffene over lengre tid kan gi hormonforstyrrelser, reproduksjonsskader, arvestoffskader, kreft og allergi. 

Egne returordninger

For at slike produkter skal bli tatt hånd om på en forsvarlig måte når de ender som avfall, har EE-bransjen fått ansvar for å etablere egne innsamlings- og behandlingssystemer. Det er imidlertid en del produsenter og importører som har valgt å stå utenfor. Mange av disse har heller ikke bygd opp en egen ordning slik de er pålagt.

Rundt 144.000 tonn elektronisk avfall

Det oppstår årlig om lag 144.000 tonn EE-avfall i Norge. Avfallet inneholder betydelige mengder miljøgifter.

Relaterte lenker

Tema