Januar

Aluvest AS får deponere avfall

SFT gir Aluvest AS tillatelse til å deponere saltslagg og filterstøv i deponiet til den nedlagte søsterbedriften Aluscan AS på Raudsand i Møre og Romsdal. 22.01.03

Avfallsdeponier lekker ut miljøgifter

SFT har avdekket bromerte flammehemmere i slam fra sigevann fra norske avfallsdeponier. Undersøkelsen er den første som viser at avfallsdeponier er en kilde til spredning av dis... 16.01.03

Følger ikke miljøreglene

Flere produsenter og importører i elektronikkbransjen sparer store beløp på å ikke ta forsvarlig hånd om avfallet sitt. Disse kan ødelegge returordningen for elektrisk og... 16.01.03

Fortsatt for mye miljøgifter i Sørfjorden

Fisk og skalldyr fra indre Sørfjorden inneholder fremdeles for høye konsentrasjoner av miljøgifter som kvikksølv og PCB. 09.01.03

Informasjon til biloppsamlingsplasser

Informasjon om driftsstøtte med mer. 23.01.03

Må følge opp innsamlingen av farlig avfall

SFT vil skjerpe sikkerheten ved både betjente og ubetjente kommunale mottaksanlegg for farlig avfall. Tiltakene må imidlertid ikke bli så dyre for kommunene at de reduserer... 22.01.03

Miljøstatus lanseres i ny drakt

Miljøstatus i Norge  har fornyet seg. Norges største miljøinformasjonssystem på Internett lanseres i helt ny utgave mandag 27. januar. 27.01.03

Mindre utslipp fra avfallsforbrenning

En ny forskrift skal sikre at forbrenning av avfall skjer på en miljømessig forsvarlig måte. Skadevirkninger på miljøet og menneskers helse skal reduseres så langt det er mulig. 31.01.03

Mye forurensning i Grenland nyttårsaften

Luftforurensningen i Grenland økte betydelig i timene rundt årsskiftet. Hovedårsaken var bruk av fyrverkeri, som ga økte utslipp, særlig av svevestøv. Det viser målinger utført ... 14.01.03

Obs-listen for kjemikalier revidert

Miljøvernmyndighetenes liste over rundt 250 helse- og miljøfarlige stoffer man skal være spesielt oppmerksom på, er revidert. 09.01.03

Opprydding av forurenset sjøbunn

Nå går startskuddet for arbeidet med å lage fylkesvise planer for opprydding av forurenset sjøbunn i norske kyst- og fjordområder. De første tiltaksplanene skal være ferdige inn... 31.01.03

Plan mot bromerte flammehemmere

En ny handlingsplan skal sikre en vesentlig reduksjon i utslippene av bromerte flammehemmere. Dette er en gruppe kjemiske stoffer som anses for å være blant de farligste... 09.01.03

Utslippstillatelse til Elkem Rana AS

Elkem Rana AS får tillatelse til å starte produksjon av manganlegeringer i Mo i Rana i Nordland. 23.01.03