Kjemikalieberedskap ved transportulykker

Hensikten med den landsomfattende rådgivningstjenesten ved kjemikalieulykker på veier og jernbane er at beredskapspersonell raskt kan få spesialisthjelp. Ulykkene skal fortsatt varsles alarmsentralene på telefonnummer 110/112/113.

Det er Prosessindustriens Landsforening (PIL) som tok initiativet til beredskapsordningen Rådgivning ved kjemikalieuhell (RVK). Transportbrukernes Fellesorganisasjon, Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE), Kystverket og industrien deltar i beredskapsopplegget

Kystverket har 24-timers vakt

Kystverkets 24-timers beredskap mot akutt forurensning er sentral i ordningen for å finne fram til hvor den nødvendige spesialisthjelpen kan hentes fra   i hvert enkelt tilfelle. Kystverket mottar varsel fra 110-sentralen, eventuelt fra ulykkesstedet direkte. All slik varsling skal skje på telefon 33 03 48 00.

Rådgivning ved kjemikalieuhell

  • Et beredskapsnettverk av kompetansebedrifter som inngår i den offentlige beredskap for håndtering av landtransportuhell med farlig gods                
  • Målet er å anvende bedriftenes kompetanse om farlig gods til å finne fram til de beste tiltakene                
  • Nødsentralen identifiserer forholdet, om dette er farlig gods og aktiverer offentlig beredskap: politi, brann, ambulanse, sykehus etc.                
  • Nødsentralen gir foreløpig forklaring på videre håndtering av farlig gods og aktiverer Kystverkets 24-timers vakt                
  • Alle beslutninger om tiltak på skadested skal fortsatt tas av skadestedsleder/politi/brannvesen. Deltakerne i beredskapen har intet ansvar for bruk eller konsekvenser av egen rådgivning mot skadested eller av andre.

Kytverkets døgnvakt veiledning til skadested direkte:

  • Ved behov kontaktes Giftinformasjonssentralen og/eller Folkehelsa, DBE, Statens Strålevern m.v.                 
  • Vurderer og eventuelt aktiverer nettverksbedrifter med særskilt kompetanse om farlig gods                
  • Nettverksbedrifter vil gjennom dedikerte spesialister gi konkret rådgivning til skadested/skadestedsleder om de beste tiltakene

Del av den offentlige beredskapen

Rådgivning ved kjemikalieuhell  er en del av den offentlige beredskap. Den endrer ikke den allerede etablerte ansvarsfordeling. Bedriftene er ansvarlig overfor PIL for etablering og vedlikehold av eget kontaktnettverk. 

Beredskapen er tilknyttet tilsvarende nasjonale nettverk i 14 andre land i Europa.

Tema