Februar

Dioksinutslipp fra Fundia

SFT har pålagt Fundia Armeringsstål AS i Mo i Rana å vurdere mulige tiltak, etter at det er målt dioksinutslipp som kan ligge over tidligere målte nivåer. 27.02.03

Flere må undersøke forurenset grunn

35 forurensere og grunneiere har fått brev fra SFT med pålegg om å undersøke grunnforurensningen på eiendommene sine. Påleggene er et ledd i arbeidet med å kartlegge... 13.02.03

Ftalater forbudt i småbarnsprodukter

Siden 2000 har det vært forbudt å omsette leketøy og en del andre småbarnsprodukter som er tilsatt ftalater til barn under tre år. SFT kontrollerer jevnlig om det selges... 14.02.03

Godkjenner Statsbyggs operaplaner

SFT har gitt Statsbygg tillatelse til å gjennomføre planlagte tiltak i forurenset grunn og sjøbunn i forbindelse med operautbyggingen i Oslo. 07.02.03

Høring om dypvannsdeponi for sedimenter

Oslo havnevesen har utarbeidet en tilleggsutredning til konsekvensutredningen for et planlagt dypvannsdeponi for forurensete sedimenter ved Malmøykalven. SFT sender nå... 28.02.03

Kjemikalieberedskap ved transportulykker

Hensikten med den landsomfattende rådgivningstjenesten ved kjemikalieulykker på veier og jernbane er at beredskapspersonell raskt kan få spesialisthjelp. Ulykkene skal fortsatt... 17.02.03

Nye utslippskrav til Fundia

SFT har vedtatt skjerpede utslippskrav for kvikksølv, andre tungmetaller og støv fra Fundia Armeringsstål AS i Mo i Rana. Kravene innebærer at nytt renseutstyr må være på plass... 04.02.03

Ny utslippstillatelse til Odda-bedrift

SFT gir ny utslippstillatelse til Outokumpu Norzink AS i Odda kommune i Hordaland. Tillatelsen innebærer skjerpede krav for utslipp til luft og vann, avfallsdeponering, støy og... 07.02.03

Oslo-lufta stadig mindre forurenset

100.000 færre Oslo-borgere ble utsatt for helseskadelig svevestøv i 2001 enn i 1995. Det er imidlertid fortsatt lang vei å gå før de nasjonale luftmålene er nådd. 21.02.03

Skjerper kravene til asfaltverkene

Fra 2006 skal utslippene fra bruk av spillolje i asfaltproduksjon reduseres vesentlig. 21.02.03

Tilskudd til energiutnyttelse fra avfall

En ny tilskuddsordning skal stimulere til økt energigjenvinning fra anlegg som sluttbehandler avfall. Deponier og forbrenningsanlegg vil fra 1. juli i år kunne motta et tilskudd... 26.02.03