Tredjepartstiltak for gassferger

SFT godkjenner Gasscos tiltak om omlegging til gassferger i Boknafjorden. Tredjepartstiltaket skal oppfylle kravet om NOx-reduksjoner fra gassbehandlingsanlegget på Kårstø.

Ved tredjepartstiltak kan virksomheter redusere utslippene andre steder enn ved sitt eget anlegg. Miljøverndepartementets retningslinjer beskriver forutsetningene som må være tilstede for at slike løsninger kan godkjennes.

Legger om driften av to nye ferger

Gassco AS søkte SFT om å legge om driften av to nye ferger fra diesel til gass i sambandet i Boknafjorden (Mortavika-Arsvågen) i stedet for å redusere NOx-utslippene fra gassturbinene i Åsgard-anlegget og i ny kjele fra 2005. Gassco mener dette vil medføre årlige NOx-reduksjoner på rundt 355 tonn.

Tilfredsstiller vilkårene for tredjepartstiltak

Utformingen og den planlagte gjennomføringen tilfredsstiller etter SFTs vurdering rammevilkårene for tredjepartstiltak som Miljøverndepartementet har bestemt. Den konkrete utslippsreduksjonen som kan tilskrives Gassco, må beregnes når det foreligger konkrete planer for bygging og drift av de to fergene.

Kan komme nye virkemidler

SFTs godkjenning innebærer ingen beskyttelse mot at eventuelle nye virkemidler mot NOx-utslipp fra fergedrift gjøres gjeldende også for Boknafjord-sambandet.  

Relaterte lenker

Tema