Miljørisikoveileder til deponiforskriften

SFTs nye veileder om miljørisikovurdering for avfallsdeponier etter deponiforskriften er et verktøy for at deponier med liten fare for utlekking som kan skade miljøet, kan drive videre. Deponier med uakseptabel utlekking av miljøskadelige stoffer må oppgradere anlegget eller legge ned virksomheten.

Veilederen beskriver hvilke vurderinger som skal inngå i en miljørisikovurdering for et avfallsdeponi dersom det søkes om å få lempet på kravene om dobbel bunntetting og oppsamling av sigevann etter deponiforskriften.

Enhetlig forståelse og lik praktisering

Veilederen skal gi grunnlag for en enhetlig forståelse av hva miljørisikovurderingen skal inneholde og være en hjelp for få lik praktisering av kravene som stilles til deponiene.

Det er et mål i miljøarbeidet at utslipp av prioriterte miljøgifter skal stanses eller reduseres vesentlig. Miljørisikovurderingen skal gi grunnlag for å luke ut deponier som bidrar til at disse målene ikke nås.

Verktøy for deponieiere og konsulenter

Veilederen skal først og fremst fungere som et verktøy for deponieiere og konsulenter som skal utføre miljørisikovurderingen. I tillegg vil den gi forurensningsmyndigheten - SFT og fylkesmannen - et bedre grunnlag til å vurdere om det kan lempes på kravene.

Søknadsfrist

Deponieiere som skal søke om unntak eller lemping på krav om dobbel bunntetting og oppsamling av sigevann, må søke innen 1. mai 2004. I godt begrunnede særtilfeller kan forurensningsmyndigheten gi utvidet frist til søker.

Relaterte lenker

Tema