Kan forby påslipp av oppmalt matavfall

Utstrakt bruk av matavfallskverner kan føre til forurensningsmessige ulemper av nasjonal betydning. Kommunene kan forby påslipp til avløpsnettet av oppmalt matavfall fra husholdninger.

I Nordsjødeklarasjonen er Norges mål å redusere utslippene av nitrogen til eutrofipåvirkede deler av Nordsjøen med 50 prosent. Økte utslipp av nitrogen fra avløpsanlegg som følge av påslipp av oppmalt matavfall, kan gjøre det vanskeligere å nå målet.

Økte slammengder

SFT forventer mer slam ved økt påslipp av oppmalt matavfall. En økning på 10–20 prosent vil bety nye utfordringer for slamhåndteringen på landsbasis. SFT er bekymret for at installasjon av matavfallskverner vil kunne bidra til å gjøre avløpsanlegg enda mer tilgjenglig som generell avfallsløsning. Dette kan i verste fall medføre økte utslipp av miljøgifter.

Kommunalt ansvar

Kommunene regulerer i dag påslipp av oppmalt matavfall på bakgrunn av lokale forhold og kommunens avløpsanlegg og avfallsstrategier. Normalreglement for sanitæranlegg - utgitt av Kommunenes Sentralforbund - anbefaler hvordan kommunene bør håndtere tilknytning og påslipp til offentlige avløpsanlegg. Anbefalingene er ikke et selvstendig hjemmelsgrunnlag, men relevante deler kan gjøres gjeldende med hjemmel i plan- og bygningsloven og forurensningsloven.

Det er i tillegg praksis for at kommunene kan sette krav til påslipp i egenskap av å være eier av avløpsanlegget.

Kan forby påslipp av oppmalt matavfall

Kommunene har myndighet til å gi forskrifter som er nødvendig for å få til en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av forbruksavfall. Kommunene kan med hjemmel i forurensningsloven (§ 30 tredje ledd) forby påslipp av oppmalt matavfall til avløpsanlegg grunnet bruk av for eksempel matavfallskverner.

Tema