Desember

Informasjon om vrakmelding

Utskriving: Plikt og rett til å skrive ut vrakmelding følger utslippstillatelsen. 12.12.03

Informasjon om vrakpant

Bileiers ansvar: Du kan få 1500 kroner for den kasserte bilen din, på visse vilkår. 12.12.03

Informasjon til biloppsamlingsplasser

Informasjon om blant annet satser, driftsstøtte, bileiers ansva, katalysator og vrakmelding. 12.12.03

Kan forby påslipp av oppmalt matavfall

Utstrakt bruk av matavfallskverner kan føre til forurensningsmessige ulemper av nasjonal betydning. Kommunene kan forby påslipp til avløpsnettet av oppmalt matavfall fra... 05.12.03

Klimagasser

Når vi snakker om klimagasser, fokuserer vi gjerne spesielt på gassene karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser. Dette skyldes at disse gassene både er... 11.12.03

Miljørisikoveileder til deponiforskriften

SFTs nye veileder om miljørisikovurdering for avfallsdeponier etter deponiforskriften er et verktøy for at deponier med liten fare for utlekking som kan skade miljøet, kan drive... 03.12.03

Positiv trend i Nordøst-Atlanteren

Forskarar har funne søkkande konsentrasjonar av miljøgifter i muslingar i Nordøst-Atlanteren. Utviklinga for fisk i området er førebels ikkje like tydeleg. 01.12.03

Status for utslepp frå oljeverksemda

SFT har vurdert nullutsleppsrapporteringa oljeselskapa har gitt for 2003. - Etter SFTs vurdering kjem den planlagte minimeringa av miljøfarlege utslepp stort sett til å vere i... 05.12.03

Tredjepartstiltak for gassferger

SFT godkjenner Gasscos tiltak om omlegging til gassferger i Boknafjorden. Tredjepartstiltaket skal oppfylle kravet om NOx-reduksjoner fra gassbehandlingsanlegget på Kårstø. 12.12.03