Tungmetallforurensning i Norge

Tilførslene av bly og kadmium med luftstrømmene til Norge er betydelig større enn tilførslene fra norske kilder. De norske kildene bidrar med mindre enn fem prosent av forurensningen fra disse metallene i Norge.

Dette går fram av en rapport som Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har laget på oppdrag fra SFT. Rapporten er basert på beregninger og data fra tidligere gjennomførte overvåkingsprogrammer.

Kvikksølv

Lufttilførslene av kvikksølv fra andre land er også større enn tilførslene fra norske kilder. De norske kildenes bidrag til kvikksølvforurensning i Norge er i størrelsesorden tyve prosent.

Mest langtransportert forurensning i Sør-Norge

Nedfall av langtransportert bly, kadmium og kvikksølv er størst i Sør-Norge og avtar nordover i landet. Dette er et typisk mønster for avsetning av langtransporterte forurensninger.

Kobber og krom

For kobber og krom kan man ikke se slikt mønster, noe som tyder på at den langtransporterte tilførselen av disse metallene til Norge er beskjeden.

Totale tilførsler redusert

Mengdene av langtransportert bly, kadmium og kvikksølv som er avsatt i Norge er betydelig redusert de siste 25 årene.

Tungmetaller i jordsmonn og innsjøsedimenter

Avsetning fra lufttilførslene har ført til at innhold av bly, kadmium og kvikksølv i jordsmonn har økt over tid, slik at nivåene er høyere enn de naturlige bakgrunnsnivåene. For eksempel har blyinnholdet i innsjøsedimenter økt cirka tre til tolv ganger og innholdet av kadmium og kvikksølv i sjøsedimenter cirka seks ganger. Økningen er høyest i Sør-Norge. I overflatesedimenter derimot, har blykonsentrasjonene gått ned de siste ti årene, trolig som følge av redusert avsetning fra lufttilførslene.

Fortsatt miljøbelastning fra norske utslipp

At atmosfærisk langtransport gir et større bidrag til forurensningsbelastningen i Norge enn utslipp fra norske kilder, utelukker ikke at det finnes områder der de nasjonale utslippene har vært og fortsatt er store. På enkelte industristeder er nærmiljøet tydelig påvirket av nasjonale utslipp.

Odda, Mo i Rana, Sauda og Årdal hadde i 2000 de høyeste metallutslippene i Norge. Disse industristedene er derfor undersøkt nærmere. Resultatene fra målinger av metallinnhold i mose viser blant annet:

  • forhøyede nivåer av bly, kadmium og kvikksølv i Odda          
  • forhøyede nivåer av krom, bly og kadmium i Mo i Rana          
  • noe forhøyede nivåer av kadmium og krom i Sauda og Årdal

Norske utslipp vesentlig redusert senere år

I Norge har utslippene av tungmetaller fra industri blitt redusert vesentlig i de senere årene. Flere bedrifter har fått pålegg om ytterligere reduksjoner de nærmeste årene.

– SFTs satsing på strenge utslippskrav for norsk metallurgisk industri har redusert og vil fortsatt redusere tungmetallbelastningen ved viktige industristeder. Denne ferske rapporten viser at Norge også må være en pådriver internasjonalt for å få ned utslipp i andre land, som transporteres over landegrensene til Norge, sier direktør Ingrid Bjotveit i næringslivsavdelingen i SFT.

Relaterte lenker

Tema