Rotenonbehandling i Bymarka

SFT gir Trondheim kommune tillatelse til å bruke rotenon for å utrydde uønsket mort i sju vann i Bymarka i Trondheim. Behandlingen skal gjennomføres i løpet av 2003–2004.

Tillatelsen gjelder bruk av inntil 1140 liter rotenonløsning (CFT-legumin) for behandling av Teisendammen, Baklidammen, Kobberdammen, Kyvatnet, Lianvatnet, Haukvatnet og Sølvskakktjønna. Vannpytter, sivområder og vannstrenger i tilknytning til disse vannene skal også rotenonbehandles.

Hindre spredning til drikkevann

Trondheim kommune ønsker å utrydde fiskearten mort (Rutilus rutilus) i disse vannene blant annet for å hindre spredning av mort til Jonsvatnet. Jonsvatnet er hoveddrikkevannskilden til kommunene Trondheim og Malvik. Mort er en innført fiskeart som ikke finnes naturlig i Midt-Norge. Forskning har vist at mort kan endre artssammensetningen i vann. Det er derfor en viss fare for at mort indirekte kan påvirke vannkvaliteten i negativ retning.

Rotenonutslipp er generelt uønsket

Generelt mener SFT at de akutte effektene av rotenonutslipp ikke er forenlig med dagens kjemikaliepolitikk. Rotenon er heller ikke artsspesifikk, og tar dermed knekken på all fisk – ikke bare mort. Også andre vannlevende organismer og bunndyr blir sterkt negativt berørt.

Mål å begrense spredning av innført art

SFT mener imidlertid at dette er et særtilfelle hvor det er viktig å begrense spredning av arter som ikke hører naturlig til området. Flere av de aktuelle vannene i Bymarka som skal rotenonbehandles, vil dessuten bli tappet ned uansett i forbindelse med damtilsyn. Nedtapping av vannene gjør at antall liter rotenon som må brukes i behandlingen reduseres vesentlig.

Ja på visse vilkår

Ut fra en totalvurdering av tiltakets fordeler og ulemper gir SFT i dette tilfellet utslippstillatelse på visse vilkår. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har også behandlet søknaden, og gitt Trondheim kommune tillatelse til bruk av rotenon i Bymarka.    

Relaterte lenker

Tema