Aluscan må stanse import av farlig avfall

SFT har trukket tilbake Aluscans tillatelse til å importere aluminiumsholdig saltslagg for gjenvinning. En inspeksjon avdekket at gjenvinningen ved bedriften i Nesset kommune i Møre og Romsdal ikke foregår på en miljømessig forsvarlig måte.

Aluscan AS har siden 1989 drevet med gjenvinning av aluminium fra avfall som oppstår i omsmelteverk for aluminiumslagg. Råstoffet er i stor grad aluminiumsholdig saltslagg fra utlandet. Bedriften har hatt særskilt tillatelse fra SFT til å importere dette spesialavfallet.  

Har ikke gjennomført tiltak i tide

SFT har tidligere avdekket flere alvorlige miljøovertredelser. Bedriften fikk i juli i år pålegg om å gjennomføre en rekke tiltak som skulle sikre en miljømessig forsvarlig drift. Gjennomføringen av disse tiltakene var en klar forutsetning for fortsatt importtillatelse for spesialavfallet fra utlandet.

Under en inspeksjon 3. oktober i år, avdekket SFT at Aluscan AS ikke har fulgt opp påleggene om bedret kontroll med sigevann, rydding av mellomlagret avfall og krav til deponering innen fristen 1. oktober i år. SFT har derfor trukket tilbake importtillatelsen.

SFT vil ilegge tvangsmulkt

Aluscan AS har nå fått frist til 1. november for å gjennomføre tiltak på deponi og mellomlagre. Manglende gjennomføring av tiltak kan medføre fare for forurensning av blant annet tungmetaller til vann og økende skogsdød rundt bedriftens deponi. SFT vil ilegge tvangsmulkt på 3000 kroner per døgn dersom tiltakene ikke blir gjennomført i tide.

SFT vurderer å trekke tilbake utslippstillatelsen

SFT ser svært alvorlig på situasjonen og har varslet bedriften om at også utslippstillatelsen vil bli trukket tilbake dersom kravene til forsvarlig drift ikke blir oppfylt.

Vedtaket om at Aluscan ikke lenger får ta i mot utenlandsk spesialavfall kan påklages til Miljøverndepartementet.

Relaterte lenker

Tema