Utkast til operatillatelse klart

SFT har oversendt til Statsbygg et utkast til tillatelse om tiltak i forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med utbyggingen av ny opera i Bjørvika i Oslo. Statsbygg har fått frist til 2. desember 2002 med å kommentere utkastet.

Statsbygg ønsker å grave ut 38.000 kubikkmeter (m3) masse på land. I utkast til tillatelse fra SFT heter det at:

  • Siltgardin i sjøen og tett spunt på land skal hindre spredning av forurensning under anleggsarbeidene            
  • Utgravde masser fra land skal sorteres etter forurensningsgrad. De skal i størst mulig grad gjenbrukes i prosjektet.            
  • Når operaen står ferdig, vil eventuell gjenværende forurensning på land bli isolert bak tett spunt

Forurenset sjøbunn skal fjernes

Operaen skal bygges delvis ut i sjøen, der sjøbunnen er sterkt forurenset.  Statsbygg vil mudre om lag 13.500 kubikkmeter (m3) forurensede sedimenter. I tillegg til selve operabygget, skal det også etableres en skipsbarriere og støttefylling ute i sjøen. I utkast til tillatelse fra SFT heter det at:

  • De forurensede massene under skipsbarrieren og støttefyllingen, skal fjernes før fyllingene etableres            
  • Forurensede muddermasser må leveres til godkjent sluttbehandlingsanlegg            
  • Under den delen av operabygget som strekker seg ut i sjøen, skal de forurensede sedimentene dekkes med fiberduk og minst 0,5 meter rene sandmasser            
  • Det er kun tillatt å deponere rene masser i sjøen

Grundige undersøkelser

SFT har i utkast til tillatelse lagt vekt på opplysningene i søknaden. Den omfatter resultater fra grundige undersøkelser med påfølgende risikovurdering, samt høringsuttalelser fra Oslo kommune, miljøorganisasjoner og Statens vegvesen.

SFT ber nå om Statsbyggs kommentarer for å forhindre unødvendige misforståelser før endelig tillatelse kan gis. Eventuelle bemerkninger skal oversendes SFT innen 2. desember. Andre berørte parter får kopi av utkast til tillatelse.

Relaterte lenker

Tema