Oljeforurenset sjøbunn i Kragerø-fjorder

Oljeutslippene til Kilsfjorden og Kalstadkilen i Kragerø har økt de siste årene. Det er imidlertid ingen tegn på miljøskader hos fisk og blåskjell fra de to Kragerøfjordene, ifølge undersøkelser som SFT har fått utført etter mistanke om ulovlige utslipp fra Petro Oil AS.

Bedriften har tillatelse til å slippe ut en mindre mengde olje gjennom kommunalt avløpsnett. De mistenkes imidlertid for i flere år å ha ulovlig sluppet ut vann forurenset med spesialavfall i Kilsfjorden, sannsynligvis oljeholdig avfall og fotokjemikalier.

Petro Oil AS var tidligere lokalisert på Kalstad. Det er mistanke om dumping av tilsvarende avfall i Kalstadkilen.

  Kilsfjorden: Undersøkelsen viser at det øverste laget i sedimentene ved den kommunale utslippsledningen i Kilsfjorden var mer enn dobbelt så forurenset av olje som lenger inn og lenger ut i fjorden.
Kart: SFT


Har undersøkt miljøforholdene i fjordene

SFT ba i sommer Norsk institutt for vannforskning (NIVA) om å foreta en vurdering av miljøforholdene i Kilsfjorden og Kalstadkilen. SFT ønsket også en oversikt over mulige forurensningskilder og tidligere undersøkelser i området, samt en vurdering av om utslipp har hatt effekt på fiskebestandene.

Høye utslipp av olje

NIVA og Havforskningsinstituttet har tatt prøver av sjøbunn og blåskjell tre steder i Kilsfjorden, og en prøve av sjøbunnen i Kalstadkilen. Resultatene viser at det begge steder har vært høye utslipp av olje de siste 10-15 årene.

Prøvene viser at:

  • Det øverste laget i sedimentene ved den kommunale utslippsledningen i Kilsfjorden var mer enn dobbelt så forurenset av olje som lenger inn og lenger ut i fjorden  
  • Det øvre sedimentlaget, som omfatter utslipp fra de 10-15 siste årene, er mer enn dobbelt så oljeforurenset som de dypere sedimentlag fra ca. 20-30 år tilbake  
  • Prøven fra Kalstadkilen var omtrent like forurenset med olje som prøven nær det kommunale utslippet i Kilsfjorden

Ikke funnet alvorlige miljøgifter

SFT konstaterer at det ikke er funnet forhøyet nivå rundt utslippsledningen av de alvorlige miljøgiftene PCB, PAH og tungmetaller. Konsentrasjonene var på linje med det en normalt finner i slike områder. Verken blåskjell, vegetasjon eller fiskebestand synes å være påvirket av utslippet.

  Kalstadkilen: Prøven fra Kalstadkilen var omtrent like forurenset med olje som prøven nær det kommunale utslippet i Kilsfjorden.
Kart: www.sft.no/grunn


Vil bli tildekket av sedimenter

Den påviste oljen vil etterhvert bli tildekket av sedimenter. Ved en eventuell oppgraving/mudring, vil en risikere å virvle opp forurensningen og spre den over et større område. SFT vil derfor ikke iverksette tiltak i de to fjordene.

Rapporten sendes politiet

SFT sender rapporten til politiet slik at de eventuelt kan bruke den i deres etterforskning av Petro Oil AS.

Relaterte lenker

Tema