Varsler stans av avfallimport til Aluscan

SFT vurderer situasjonen ved Aluscan i Nesset kommune, Møre og Romsdal, som ikke miljømessig forsvarlig. SFT gir ikke midlertidig tillatelse til urenset utslipp til Sunndalsfjorden. Driften ved Aluscan må reduseres i forhold til rensekapasitet i gruva og rammer for deponiet.

Fordi situasjonen om fremtidig behandling av saltslagg er usikker, varsler SFT at bedriftens importtillatelser stanses. Gruva som benyttes som renseanlegg før utslipp til Sunndalsfjorden, er nå tilnærmet full. Bedriften søker derfor SFT om tillatelse til direkte utslipp av store mengder avfall til sjøen i inntil 15 måneder.

Bedriften importerer ca. 2/3 av råstoffet fra utlandet. SFT kan ikke gå god for at det importerte avfallet behandles miljømessig forsvarlig. Myndighetene i eksportørlandene vil bli underrettet.

Utslippene må håndteres forsvarlig og miljøkonsekvensene undersøkes

Aluscan må dokumentere en forsvarlig håndtering av utslippene. Driften må tilpasses kapasiteten til gruva som renseanlegg. SFT gir ikke midlertidig tillatelse til utslipp av store mengder fast stoff og metaller til Sunndalsfjorden uten at miljøkonsekvensene er utredet. SFT ønsker at en uavhengig faginstans vurderer miljøkonsekvensene av utslipp til fjorden før utslippssøknaden kan behandles.

En miljøkonsekvensvurdering vil innebære undersøkelser av bunnsedimentene både i strandsonen og i de dypeste delene av fjorden utenfor fabrikken, og i tillegg en grundig vurdering av konsekvensene av utslippet. Bedriften må også ha konkrete planer for videre drift av oksidfabrikken Alox Nor. Denne fabrikken skulle øke graden av gjenvinning av saltslagget og derved redusere behovet for utslipp og deponering.

Relaterte lenker

Tema