Lite PCB og DDT i ferskvannsfisk

Nivåene av organiske miljøgifter i ferskvannsfisk er stort sett så lave at det ikke utgjør noe helsemessig problem. Det viser en landsomfattende kartlegging.

Kartleggingen er gjort av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) på vegne av Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) og SFT. Undersøkelsene er en del av Statlig program for forurensningsovervåking.

Ikke spis lever av lake fanget i Mjøsa og Hurdalssjøen

I Mjøsa og Hurdalssjøen ble det målt høyere nivåer av PCB (polyklorterte bifenyler) og DDT (diklor difenyl trikloretan). Det frarådes derfor å spise lever av lake (en dyptgående torskefisk) fra disse innsjøene.

Det er tidligere gitt landsomfattende kostholdsråd på grunn av kvikksølv som går ut på at gravide og ammende ikke bør spise gjedde, abbor over 25 cm eller ørret/røye over en kilo. Andre bør ikke spise disse fiskeslagene mer en én gang i måneden.

Høyest nivåer i Sør-Norge

Generelt er nivåene av organiske miljøgifter høyest i Sør-Norge, med avtakende verdier nordover. Kvikksølvanalysene bekrefter nivåene fra tidligere undersøkelser. Det blir ikke innført nye kostholdsråd på grunn av kvikksølv i ferskvannsfisk.

Relaterte lenker

Tema