Revidering av forskrift om spesialavfall

EU vedtok i fjor en ny liste over avfall og farlig avfall. SFT anbefaler at Norge gjennomfører vedtaket gjennom en revidering av forskrift om spesialavfall. Høringsfristen er 21. november 2001.

I den eksisterende avfallslisten er det totalt 650 avfallsoppføringer, hvorav 270 er spesialavfall. I den nye listen er det 850 oppføringer, hvorav 420 er spesialavfall. 30 av de 150 nye oppføringene er allerede omfattet av norsk regelverk. Norske og særnorske oppføringer som ikke dekkes opp av EUs avfallsliste vil fremdeles være spesialavfall og inntas i den norske avfallslista. De 120 nye spesialavfallsoppføringene ansees som miljømessig godt begrunnet.

Enkelte avfallstyper reguleres gjennom annet regelverk

SFT anbefaler at Norge gjennomfører EUs vedtak ved en revidering av vedlegg 1 i forskrift om spesialavfall. Enkelte av EUs oppføringer vil bli regulert gjennom annet norsk regelverk, og vil derfor ikke bli tatt inn i avfallslista ved denne revideringen. Dette gjelder for eksempel alle oppføringer som omhandler smittefarlig avfall og kasserte eksplosive stoffer.

Norsk industri har vært involvert

Oppdateringen av EUs avfallsliste har vært gjenstand for en omfattende prosess over flere år. Norsk industri har på enkelte områder vært aktive i forbindelse med den vedtatte revisjonen, både nasjonalt og direkte i EU. Avfallslisten er foreløpig ikke oversatt til norsk, men dette arbeidet pågår parallelt med denne høringen. For at høringen skal bli forståelig for flest mulig har SFT valgt å legge ved de danske utgavene av vedtakene.

Relaterte lenker

Tema