Færre norske unntak fra EUs regler for farlige kjemikalier

Samarbeidet mellom Norge og EU om klassifisering av kreftfarlige stoffer har resultert i et forbedret system i EU som samsvarer med det norske systemet. SFT foreslår i en høring en vesentlig reduksjon av norske unntak. Revisjonen av forskriftene medfører en betydelig forbedring av beskyttelsen for miljøet. Svarfristen er 22. mai 2001.

Klassifisering og merking skal sikre at brukere av kjemikalier får tilstrekkelig informasjon om kjemikaliers farlige egenskaper for helse, miljø og sikkerhet. Norge deltar i EUs arbeid med regelverket for klassifisering og merking av farlige kjemikalier.

Norske forskrifter må revideres for å oppfylle våre forpliktelser etter EØS-avtalen. De foreslåtte endringene styrker regelverket på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet. Endringene innebærer at norske unntak om klassifisering av enkeltstoffer reduseres. Et stort antall stoffer som sendes på høring blir nå klassifisert for miljøfare. Nytt er det også at det innføres miljøklassifisering av produkter. For norske myndigheter er det viktig å opprettholde et høyt beskyttelsesnivå mot stoffer som kan medføre kreft, allergi eller reproduksjonsskader. 

Norge fortsetter sin aktive deltakelse i EUs arbeidsgruppe for klassifisering av stoffer. Målet er å bidra til en klassifisering som sikrer tilfredsstillende beskyttelse av både helse og miljø. 

Norske myndigheter og fagmiljøene ved Statens institutt for folkehelse og Radiumhospitalet, har bidratt aktivt med å forbedre EUs regelverk for klassifisering og merking av kreftfremkallende stoffer. - Vi mener at EUs nye system er en god erstatning for dagens norske regler, sier seksjonssjef Marit Kjeldby i SFT. 

Et felles regelverk for regulering av kjemikalier innen EØS-området vil gi klare fordeler for norsk industri. For myndighetene vil et felles regelverk med like krav til dokumentasjonsunderlag lette tilsynet med produksjon og import av kjemikalier.

Tema