Retningslinjer med krav til kommunale avløpsanlegg

SFT har utarbeidet retningslinjer innen avløpssektoren for fylkesmannen. Retningslinjene omhandler konsesjonsbehandling av nye avløpsanlegg og utvidelser av eksisterende avløpsanlegg.

Gjennom EØS-avtalen er Norge omfattet av EUs rådsdirektiv av 21. mai 1991 om rensing av avløpsvann fra byområder (avløpsdirektivet). Direktivet gjelder oppsamling, rensing og utslipp av avløpsvann fra tettbebyggelse, samt rensing og utslipp av spillvann fra visse industrisektorer. Det settes både spesifikke rensekrav og tidsfrister for utslipp til avløpsvann som går til ferskvannsforekomster, elvemunninger og kystfarvann.

Betydelige utslippsreduksjoner

Avløpsdirektivet fører til betydelige utslippsreduksjoner fra en rekke EU-land. Det kommer Norge tilgode fordi utslippene i stor grad følger havstrømmer opp til våre kystområder. Retningslinjene utløser strengere rensekrav også overfor de fleste større utslipp i Norge. Miljønytten av tiltakene som må gjennomføres her i landet vil variere med de lokale og regionale forholdene. SFT forventer en ytterligere reduksjon i forsøpling av bunnområder, vannmasser og strandlinjer i sjøområder, og reduksjon i konfliktinteresser mellom utslippene og brukerne av resipienten.

SFT er bekymret for at avløpsvannet inneholder stadig flere typer bakterier og virus og kjemiske stoffer fra produkter som brukes i husholdningene, eller av industri som er tilkoblet ledningsnettet. Selv om hovedinnsatsen rettes mot produktene og utslippene fra industrien, vil retningslinjene føre til at en større del av dette holdes tilbake i renseanleggene. 

Halvparten av kommunene berøres ikke
Over halvparten av kommunene har ikke store nok utslipp til at de blir berørt av de strengere rensekravene. Disse kommunene, særlig på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge, vil ikke få økte utgifter. Det er primært større kommuner som omfattes av de nye rensekravene.

Økningen i årskostnadene for et gjennomsnittsabonnement på avløp vil variere, primært grunnet variasjoner i størrelse på investeringen og antall abonnenter. Overslagsberegninger viser at årskostnadene kan øke med inntil 400-900 kroner per abonnement.

De nye SFT-retningslinjene skal:

  • Bidra til at gjenværende avløpskrav i avløpsdirektivet etterkommes                 
  • Bidra til å opprettholde oppnådde reduksjoner av næringssalt på strekningen svenskegrensen-Lindesnes                 
  • Gi nødvendige statlige føringer for utslippsforhold som ikke omfattes av avløpsdirektivet og Nordsjøavtalen, herunder ivareta statlige forurensningsmyndigheters behov for utslippsdata

Dekker alle konkrete avløpskrav

Retningslinjene dekker alle konkrete avløpskrav i avløpsdirektivet. Retningslinjene henviser tidvis til artikler i direktivet, eller til Nordsjøavtalen. Hensikten er å informere om bakgrunnen for retningslinjene og hvor en kan få mer informasjon.

SFT skal utarbeide en forskrift for kommunale avløpsanlegg. Her legges avløpsdirektivet til grunn. På grunn av utredningsarbeid og kommende høringsrunder kan forskriften tidligst fastsettes mot slutten av 2002. Fristen for gjennomføring av rensekravene vil trolig være i løpet av 2005. Retningslinjene SFT nå gir ut, gjelder inntil de revideres eller erstattes med en forskrift.

Relaterte lenker

Tema